Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên
[ Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)..........................]
- Căn cứ vào quyết định số ....../KH, ngày.......tháng......năm................................
của
...................................................về việc thành lập cơ quan đơn vị.....................................;
- Căn cứ vào quyết định số ....../KH, ngày.......tháng......năm................................
của
...................................................về việc tiếp nhận và điều động.. về công tác tại cơ quan đơn vị
.......................................................................................;
- Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên;
- Xét đề nghị của trưởng phòng tổ chức cán bộ

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay tiếp nhận và điều động Ông (Bà) .......................................đến nhận công tác
phòng (ban) ........................thuộc cơ quan (đơn vị)........................................................... kể từ
ngày...................tháng.........năm..........................................................................
Điều 2. Ông ...........................được hưởng lương và các khoản phụ cấp
kể
từ ngày
.................................tháng..................năm...........
Điều 3. Các ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài chính - kế toán, tổ
chức cán bộ và ông..............................................có trách nhiệm thi hành quyết định này.
THỦ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VP

...
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên
[ Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)..........................]
- Căn cứ vào quyết định số ....../KH, ngày.......tháng......năm................................ của
...................................................về việc thành lập cơ quan đơn vị.....................................;
- Căn cứ vào quyết định số ....../KH, ngày.......tháng......năm................................ của
...................................................về việc tiếp nhận và điều động.. về công tác tại quan đơn vị
.......................................................................................;
- Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên;
- Xét đề nghị của trưởng phòng tổ chức cán bộ
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay tiếp nhận và điều động Ông (Bà) .......................................đến nhận công tác
phòng (ban) ........................thuộc cơ quan (đơn vị)........................................................... kể từ
ngày...................tháng.........năm..........................................................................
Điều 2. Ông ...........................được hưởng lương và các khoản phụ cấp kể từ ngày
.................................tháng..................năm...........
Điều 3. Các ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài chính - kế toán, tổ
chức cán bộ và ông..............................................có trách nhiệm thi hành quyết định này.
THỦ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VP
QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên 9 10 570