Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
-------Số: 1571/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO
CÁC ĐỊA PHƯƠNG
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp, và Phát triển nông thôn tại các văn bản số 6380/BNNTY ngày 12 tháng 8 năm 2014, số 6379/BNN-TY ngày 12 tháng 8 năm 2014, ý kiến của
Bộ Tài chính tại văn bản số 11979/BTC-TCDT ngày 26 tháng 8 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 100 tấn hóa
chất sát trùng Chlorine; 15.000 liều vắc xin LMLM tam giá; 15.000 lít hóa chất sát trùng
Benkocid; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han - Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ
các địa phương phòng, chống dịch bệnh, cụ thể:
- Tỉnh Bạc Liêu: 100 tấn hóa chất sát trùng Chlorine.
- Tỉnh Lạng Sơn: 15.000 liều vắc xin LMLM tam giá và 15.000 lít hóa chất sát trùng
Benkocid.
- Tỉnh Hà Giang: 10.000 lít hóa chất sát trùng Han - Iodine.
Việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và
Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng
Trung Hải;
- VPCP: BTCN, Các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng
TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

Vũ Văn Ninh

...
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 1571/QĐ-TTg
Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO
CÁC ĐỊA PHƯƠNG
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp, Phát triển nông thôn tại các văn bản s 6380/BNN-
TY ngày 12 tháng 8 năm 2014, số 6379/BNN-TY ngày 12 tháng 8 năm 2014, ý kiến của
Bộ Tài chính tại văn bản số 11979/BTC-TCDT ngày 26 tháng 8 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 100 tấn hóa
chất sát trùng Chlorine; 15.000 liều vắc xin LMLM tam giá; 15.000 lít hóa chất sát trùng
Benkocid; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han - Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ tr
các địa phương phòng, chống dịch bệnh, cụ thể:
- Tỉnh Bạc Liêu: 100 tấn hóa chất sát trùng Chlorine.
- Tỉnh Lạng Sơn: 15.000 liều vắc xin LMLM tam giá 15.000 lít hóa chất sát trùng
Benkocid.
- Tỉnh Giang: 10.000 lít hóa chất sát trùng Han - Iodine.
Việc xuất cấp, quản s dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành kể t ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch
Đầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 9 10 307