Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 186/2013/TT-BTC)
…………(1)…………
…………(2)…………
-------Số: ………./QĐ-XPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------………..(3)……., ngày ……. tháng …… năm ……..
QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do ...(4)…… lập hồi …… giờ ……… ngày …….
tháng….. năm …… tại …………………..;
Tôi, ………………..(5)……………….. ; Chức vụ: ………………………..
Đơn
vị: ...................................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
Ông (bà)/Tổ chức: …………………………..
(6) .......................................................................... ;
Nghề nghiệp (Lĩnh vực hoạt
động): ..........................................................................................
Địa
chỉ: ...................................................................................................................................
Giấy CMND (Hộ chiếu)/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD
số: .....................................................
Cấp ngày: …………………………………………
Tại: ....................................................................
Với các hình thức sau:
1. Hình thức xử phạt hành chính:
Cảnh cáo/Phạt tiền với mức phạt là ……………………………………………………….
đồng.
(Viết bằng chữ:
…………………………………………………………………………………)
2. Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

………………………………………………….
Lý do:
- Đã có hành vi vi phạm hành
chính: .........................................................................................
Quy định tại điểm ………………. khoản …………………….Điều …………. của Nghị
định số ……. ngày …. tháng ….. năm …….. của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: …………….(7)
………………….
Điều 2. Ông (bà)/Tổ chức …………………. phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử
phạt trong thời hạn ……………. ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày
….. tháng ... năm ... .trừ trường hợp được hoãn chấp hành hoặc ………. (8)...
Quá thời hạn này, nếu Ông (bà)/Tổ chức ……………………. cố tình không chấp hành
Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.
Số tiền phạt theo quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số ……...
Mẫu số 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 186/2013/TT-BTC)
…………(1)…………
…………(2)…………
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: ………./QĐ-XPHC ………..(3)……., ngày ……. tháng …… năm ……..
QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do ...(4)…… lập hồi …… giờ ……… ngày …….
tháng….. năm …… tại …………………..;
Tôi, ………………..(5)……………….. ; Chức vụ: ………………………..
Đơn
vị: ...................................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
Ông (bà)/Tổ chức: …………………………..
(6) .......................................................................... ;
Nghề nghiệp (Lĩnh vực hoạt
động): ..........................................................................................
Địa
chỉ: ...................................................................................................................................
Giấy CMND (Hộ chiếu)/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD
số: .....................................................
Cấp ngày: …………………………………………
Tại: ....................................................................
Với các hình thức sau:
1. Hình thức xử phạt hành chính:
Cảnh cáo/Phạt tiền với mức phạt là ……………………………………………………….
đồng.
(Viết bằng chữ:
…………………………………………………………………………………)
2. Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):
QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí 9 10 823