Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 03
1

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
--------

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------A 2......., ngày....... tháng........ năm........

/QĐ-XPVPHC

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo
(Không lập biên bản)

Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định

số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;
Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn
xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;
Xét hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn do .......... ...................... thực hiện;
Tôi, .......... ..................................................3;

Chức vụ: .......... ...........................

Đơn vị.........................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xử phạt cảnh cáo đối với:
Ông (bà)/tổ chức 4 : .......... ......................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: .......... .................................................................
Mã số thuế (nếu có):................................................................................................
Địa chỉ: .......... .........................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD.......... ................
Cấp ngày .......... .......... .............tại .......... ..............................................................
Lý do:
Đã có hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn: 5.....................................................
Quy định tại Điểm........Khoản ....... Điều.......... Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1
năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:.........................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ...6
Quyết định này được gửi cho:

1

Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
Ghi địa danh theo ...
Mẫu số 03
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
1
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: /QĐ-XPVPHC A
2
......., ngày....... tháng........ năm........
QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo
(Không lập biên bản)
Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn c Luật X lý vi phạm nh cnh s 15/2012/QH13 ngày 20 tng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;
Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn
xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;
Xét hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn do .......... ...................... thực hiện;
Tôi, .......... ..................................................
3
; Chức vụ: .......... ...........................
Đơn vị.........................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Xử phạt cảnh cáo đối với:
Ông (bà)/tổ chức
4
: .......... ......................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: .......... .................................................................
Mã số thuế (nếu có):................................................................................................
Địa chỉ: .......... .........................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD.......... ................
Cấp ngày .......... .......... .............tại .......... ..............................................................
Lý do:
Đã có hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn:
5
.....................................................
Quy định tại Điểm........Khoản ....... Điều.......... Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1
năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:.........................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ...
6
Quyết định này được gửi cho:
1
Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
2
Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
3
Họ tên, chức vụ của người ra Quyết định xử phạt.
4
Nếu là tổ chức ghi tên tổ chức và họ tên, chức vụ của người đại diện tổ chức vi phạm.
5
Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.
6
Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo - Trang 2
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo 9 10 209