Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------...2, ngày ... tháng ... năm ...

Số:.../QĐ-XPVPHC

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính3
Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ4 ................................................................................................................................................................ ;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-.................................do .......... lập hồi ... giờ ... ngày ... tháng ...
năm .... tại............................................................................................;
Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;
Căn cứ Biên bản phiên giải trình số ......./.... ngày ... tháng ... năm ... tại.............................................................;
Căn cứ Văn bản giao quyền số ....../.....ngày ... tháng ... năm ... (nếu có),
Tôi:.......................................................... Chức vụ:........................................... Đơn vị: .........................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
Ông (Bà)/Tổ chức:...................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................Quốc tịch: .................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ............................................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................................................
Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: .......................................................................
Cấp ngày:...................................................................Nơi cấp: ...............................................................................
1. Đã thực hiện hành vi vi vi phạm hành chính5a ................................... quy định tại5b .........................................
- Các tình tiết tăng nặng/ giảm nhẹ (nếu có):
..................................................................................................................................................................................
....
TÊN QUAN CHỦ QUẢN
TÊN QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
1
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:.../QĐ-XPVPHC
...
2
, ngày ... tháng ... năm ...
QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính
3
Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ
4
................................................................................................................................................................ ;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-.................................do .......... lập hồi ... giờ ... ngày ... tháng ...
năm .... tại............................................................................................;
Căn cứ kết quả xác minh các tài liệu trong hồ sơ;
Căn cứ Biên bản phiên giải trình số ......./.... ngày ... tháng ... năm ... tại.............................................................;
Căn cứ Văn bản giao quyền số ....../.....ngày ... tháng ... năm ... (nếu có),
Tôi:.......................................................... Chức vụ:...........................................Đơn vị: .........................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
Ông (Bà)/Tổ chức:...................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................Quốc tịch: .................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ............................................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................................................
Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: .......................................................................
Cấp ngày:...................................................................Nơi cấp: ...............................................................................
1. Đã thực hiện hành vi vi vi phạm hành chính
5a
................................... quy định tại
5b
.........................................
- Các tình tiết tăng nặng/ giảm nhẹ (nếu có):
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
*Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả n sau:
- Hình thức xử phạt chính
6a
: ....................................................C thể
6b
:.................................................................
..................................................................................................................................................................................
- Hình thức phạt bổ sung (nếu có)
7
: ........................................................................................................................
- Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): .........................................................................................................
Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả
8
.................................................... , kể từ ngày nhận được
Quyết định này.
nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là:
..................................................................... vì chi phí khắc phục hậu quả đã được cơ quan có thẩm quyền chi trả
theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử vi phạm hành chính.
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính
9a
............................ quy định tại
9b
...........................;
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Trang 2
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 10 794