Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNHVề việc điều động cán bộ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[TÊN ĐƠN VỊ]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: [SỐ QĐ]

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động cán bộ
[CHỨC DANH] [TÊN CQ]
- Căn cứ vào quyết định ............., ngày ................... của ............................. về việc (thành
lập mới, tách ra, nhập vào…..) tại ............................................. ;
- Xét nhu cầu công tác của cán bộ;
- Theo đề nghị của ông (bà) [TÊN] chức vụ [CHỨC VỤ] và của Trưởng phòng Tổ chức
cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay điều động các cán bộ nhân viên [hoặc Ông (Bà)] có tên sau đây:
Ông ............................................ Chức vụ .............................Công tác tại ...........................
Bà .............................................. Chức vụ .............................Công tác tại ...........................
Đến nhận công tác tại ....................................................... kể từ ngày ..............................
Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác của các cán bộ, nhân viên nói ở Điều 1 sẽ
do ................mới trả theo giấy thôi trả lương của .................cũ kể từ ngày đến nhận công tác.
Điều 3. ..........................cơ quan (đơn vị) cũ và mới, các ông Trưởng phòng hành chính);
Tổ chức cán bộ và các cán bộ, nhân viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
THỦ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Hồ sơ đương sự
- Lưu văn thư

...
[TÊN ĐƠN VỊ]
Số: [SỐ QĐ]
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do Hạnh phúc
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động cán bộ
[CHỨC DANH] [TÊN CQ]
- Căn cứ vào quyết định ............., ngày ................... của ............................. về việc (thành
lập mới, tách ra, nhập vào…..) tại .............................................;
- Xét nhu cầu công tác của cán bộ;
- Theo đề nghị của ông (bà) [TÊN] chức vụ [CHỨC VỤ] của Trưởng phòng Tổ chức
cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay điều động các cán bộ nhân viên [hoặc Ông (Bà)] tên sau đây:
Ông ............................................Chức vụ .............................Công tác tại ...........................
.............................................. Chức vụ .............................Công tác tại ...........................
Đến nhận công tác tại ....................................................... kể từ ngày ..............................
Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác của các cán bộ, nhân viên nói Điều 1 sẽ
do ................mới trả theo giấy thôi trả lương của .................cũ kể từ ngày đến nhận công tác.
Điều 3. ..........................cơ quan (đơn vị) mới, các ông Trưởng phòng hành chính);
Tổ chức cán bộ các cán bộ, nhân viên tên Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
THỦ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Hồ sơ đương sự
- Lưu văn t
QUYẾT ĐỊNHVề việc điều động cán bộ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNHVề việc điều động cán bộ 9 10 76