Ktl-icon-tai-lieu

Quyết toán thuế TNDN

Được đăng lên bởi absolutesh93-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Mẫu số 03/TNDN)
[01] Kỳ tính thuế 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

[02] Lần đầu: [X]
0

[03] Bổ sung lần thứ:

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế :
[05] Mã số thuế:
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):
[13] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt N
STT

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

(1)

(2)

(3)

A

Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính

1

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp

B

Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

1

Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp
(B1= B2+B3+B4+B5+B6)

B1

1.1

Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu

B2

1.2

Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm

B3

1.3

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

B4

1.4

Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài

B5

1.5

Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác

B6

Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B7=B8+B9+B10+B11)

B7

2.1

Lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

B8

2.2

Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước

B9

2.3

Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng

B10

2.4

Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác

B11

Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B7)

B12

3.1

Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh (B13=B12-B14)

B13

3.2

Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

B14

2

3

A1

C

Xác định thuế TNDN phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh

1

Thu nhập chịu thuế (C1 = B13)

C1

2

Thu nhập miễn thuế

C2

3

Lỗ từ các năm trước được chuyển sang

C3

4

Thu nhập tính thuế (C4=C1-C2-C3)

C4

5

Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có)

C5

6

Thu nhập tính thuế sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (C6=C4-C5)

C6

7

Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C7=C6 x 25%)

C7

8

Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất khác mức thuế suất 25%

C8

9

Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ

C9

10

Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

C10

11

Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh (C11=C7-C8-C9-C10)

C11

D

Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản còn phải nộp sau khi trừ thuế TNDN
đã nộp ở địa phương khác

D

E

Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ

E

1

Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh

E1

2

Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sả...
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Mẫu số 03/TNDN)
[01] Kỳ tính thuế 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
[02] Lần đầu: [X] [03] Bổ sung lần thứ:
0
Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
[04] Tên người nộp thuế :
[05] Mã số thuế:
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):
[13] Mã số thuế:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT CHỈ TIÊU MÃ SỐ
(1) (2) (3)
A Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính
1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp A1
B Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
1 B1
1.1 Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu B2
1.2 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm B3
1.3 Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế B4
1.4 Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài B5
1.5 Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác B6
2 Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B7=B8+B9+B10+B11) B7
2.1 Lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp B8
2.2 Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước B9
2.3 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng B10
2.4 Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác B11
3 Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B7) B12
3.1 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh (B13=B12-B14) B13
3.2 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản B14
C Xác định thuế TNDN phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1 Thu nhập chịu thuế (C1 = B13) C1
2 Thu nhập miễn thuế C2
3 Lỗ từ các năm trước được chuyển sang C3
4 Thu nhập tính thuế (C4=C1-C2-C3) C4
5 Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) C5
6 Thu nhập tính thuế sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (C6=C4-C5) C6
7 Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C7=C6 x 25%) C7
8 Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất khác mức thuế suất 25% C8
9 Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ C9
Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp
(B1= B2+B3+B4+B5+B6)
Quyết toán thuế TNDN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết toán thuế TNDN - Người đăng: absolutesh93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quyết toán thuế TNDN 9 10 913