Ktl-icon-tai-lieu

RỄ CÂY

Được đăng lên bởi chem90000
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 11424 lần   |   Lượt tải: 18 lần
RỄ CÂY
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

GV: CHÂU KIẾN HƯƠNG LAN

MỤC TIÊU BÀI HỌC
☺Trình bày được các phần và các loại rễ cây
☺Trình bày được đặc điểm giải phẫu sơ cấp
và thứ cấp của rễ cây lớp Ngọc Lan.

RỄ CÂY
ĐỊNH NGHĨA:

- Rễ là cơ quan dinh dưỡng của cây
- Thường mọc dưới đất ( từ trên xuống)
- Hấp thu nước và muối khoáng
- Gíup cây bám chặt vào đất
- Rễ không bao giờ mang lá

RỄ CÂY
1. HÌNH THÁI
1.1 Các miền của rễ

Các miền của rễ

Chức năng chính của
từng miền

1.Miền hóa bần có
các mạch dẫn

Dẫn truyền, nơi rễ
con mọc ra

2. Miền lông hút, có
các lông hút.

Hấp thụ nước và
muối khoáng

3. Miền sinh trưởng
(nơi TB phân chia)

Làm cho rễ dài ra

4. Miền chóp rễ

Che chở cho đầu rễ

1.2. Các loại rễ cây

2. CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA RỄ CÂY

•
Click to edit Master text styl
Rễ cây lớp Ngọc lan
– Second level
2.1. Cấu tạo cấp 1 – Third level
2.2. Cấu tạo cấp 2

• Fourth level
– Fifth level

2. RỄ CÂY LỚP NGỌC LAN
2.1 CẤU TẠO CẤP 1
● Cấu tạo rễ đối xứng
qua trục.
● Gồm 2 vùng:
Vùng vỏ
Vùng trung trụ

A

B

VÙNG VỎ
Chiếm 2/3 bán kính vi
phẫu, gồm:
• Tầng lông hút
• Tầng tẩm chất bần
(tầng tẩm suberin)
• Mô mềm vỏ
• Nội bì

Tầng lông hút
• Tương ứng với lớp biểu bì của
thân cây
• Cấu tạo bởi 1 lớp tế bào sống
• Có nhiệm vụ hút nước và
muối khoáng

Tầng tẩm suberin
• 1 lớp tế bào vách hóa bần hoặc hóa
gỗ ít nhiều ngăn không cho nước từ
trụ giữa đi ra.
• Một số tế bào vách còn cellulose
nhiệm vụ hấp thu, trao đổi.

Mô mềm vỏ
Cấu tạo bởi những tế bào vách bằng
cellulose.
♦ Mô mềm vỏ ngoài: sắp xếp lộn xộn
♦ Mô mềm vỏ trong: Sx thành các vòng
tròn đồng tâm và dãy xuyên tâm.

MM vỏ ngoài

MM vỏ trong

Nội bì
• Lớp trong cùng của vùng vỏ
• Cấu tạo bởi những tế bào sống vách bằng
cellulose
• Các mặt bên của tế bào có đai Caspary đi
ngang qua  Nội bì đai caspary

 Giảm bớt sự xâm nhập của nước vào trụ
giữa

Nội bì đai Caspary

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

VÙNG TRUNG TRỤ
Chiếm 1/3 vi phẫu gồm:
• Trụ bì
• Hệ thống dẫn
• Tia tủy
• Mô mềm tủy

Hình 3.4: Phần trụ giữa trong cấu tạo cấp một của rễ cây
1.Nội bì; 2. Trụ bì; 3. Libe cấp 1; 4. Gỗ cấp 1

Trụ bì
• Gồm 1 hoặc nhiều lớp
• Các tế bào có màng
mỏng nằm xen kẽ với
tế bào nội bì.
• Vách còn bằng cellulose
hoặc hóa mô cứng
Sợi trụ bì.

Hệ thống dẫn
•
•
•
•
•

Libe nằm xen kẽ với gỗ
Gỗ phân hóa hướng tâm
Số bó mạch < 10
Tia tủy nằm xen kẽ các
Mô mềm tủy

Tầng lông hút
Tầng tẩm ...
RỄ CÂY
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
GV: CHÂU KIẾN HƯƠNG LAN
1
RỄ CÂY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RỄ CÂY - Người đăng: chem90000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
RỄ CÂY 9 10 997