Ktl-icon-tai-lieu

Sách

Được đăng lên bởi upbringing
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL EDUCATION CENTER

MAI VAN HIEU

FINAL INTEGRATED
DESIGN PROJECT
ADVANCED TRAINING PROGRAM
TRANSPORT CONSTRUCTION ENGINEERING

HA NOI - JUNE 2014

UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL EDUCATION CENTER

FINAL INTEGRATED
DESIGN PROJECT

STUDENT
CLASS
SUPERVISOR 1
SUPERVISOR 2
EXAMINER

: MAI VAN HIEU
: ATP-K50
:
:
:

HA NOI - JUNE 2014

COMMENT OF SUPERVISOR
1. EVALUATION OF CONTENT AND QUALITY OF THESIS:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. EVALUATION OF WORKING ATTITUDE OF STUDENT:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...............................................................................................
UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL EDUCATION CENTER
MAI VAN HIEU
FINAL INTEGRATED
DESIGN PROJECT
ADVANCED TRAINING PROGRAM
TRANSPORT CONSTRUCTION ENGINEERING
HA NOI - JUNE 2014
UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL EDUCATION CENTER
Sách - Trang 2
Sách - Người đăng: upbringing
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sách 9 10 593