Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác Mặt trận

Được đăng lên bởi Iu Chong Nhat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4280 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2013
MỘT SỐ GIẢI PHÁP
Phát huy vai trò của những người có uy tín, tiêu biểu ở khu dân cư
Họ và tên: BÙI VĂN MINH.
Sinh ngày 01 tháng 10 năm 1963.
Quê quán: Xóm Củ, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
Trú quán: Xóm Đổn, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Đơn vị công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa
Bình.
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Sơn, tỉnh
Hòa Bình.
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Nông nghiệp
1. Sự cần thiết của giải pháp.
Người có uy tín, tiêu biểu ở khu dân cư ở nước ta được hình thành một cách tự
nhiên, phát triển theo từng thời kỳ với những hình thức rất đa dạng, tuỳ thuộc vào
đặc điểm văn hoá của từng dân tộc, từng nhóm dân tộc cụ thể, nhằm đáp ứng được
những đòi hỏi của thực tế cuộc sống cộng đồng. Trong xã hội truyền thống của đồng
bào dân tộc đã hình thành những tập tục và có yêu cầu tự quản được lưu truyền từ
thế hệ này sang thế hệ khác, được mọi người tự giác chấp hành, và ở nhiều nơi đã trở
thành “Luật tục”. Cộng đồng suy cử ra những người am hiểu luật tục của ông bà, tổ
tiên mình để điều hành hoạt động của cộng đồng, những người này là các già làng,
trưởng bản, trưởng các dòng họ... Họ đóng vai trò như là người “Thủ lĩnh”, thực hiện
mối giao tiếp giữa con người với con người trong cộng đồng. Đây là những người có
khả năng vận dụng những phong tục, tập quán để giải quyết những vấn đề phức tạp
nảy sinh trong đời sống cộng đồng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc giải
phóng dân tộc cũng đã hình thành những thế hệ cán bộ là người dân tộc thiểu số tiêu
biểu cho tầng lớp trí thức dân tộc. Họ đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Bên cạch đó những anh hùng, liệt sĩ, những bà
mẹ Việt Nam anh hùng cũng mãi là tấm gương sáng để giáo dục truyền thống cách
mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Họ là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc
trong huyện. Hiện nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng đã xuất
hiện một lớp người tiêu biểu là người dân tộc thiểu số. Họ có mặt trong hầu hết các
lĩnh vực của cuộc sống xã hội. Đặc biệt, ở cơ sở đã xuất hiện nhiều gương điển hình

là người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi, những người không chỉ biết làm giàu cho
chính bản thân và gia đình, mà còn giúp bà con trong bản làng thoát khỏi đói nghèo,
vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, họ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2013
MỘT SỐ GIẢI PHÁP
Phát huy vai trò của những người có uy tín, tiêu biểu ở khu dân cư
Họ và tên: BÙI VĂN MINH.
Sinh ngày 01 tháng 10 năm 1963.
Quê quán: Xóm Củ, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
Trú quán: Xóm Đổn, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Đơn vị công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa
Bình.
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Sơn, tỉnh
Hòa Bình.
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Nông nghiệp
1. Sự cần thiết của giải pháp.
Người uy tín, tiêu biểu khu dân nước ta được hình thành một cách tự
nhiên, phát triển theo từng thời kỳ với những hình thức rất đa dạng, tuỳ thuộc vào
đặc điểm văn hoá của từng dân tộc, từng nhóm dân tộc cụ thể, nhằm đáp ng được
những đòi hỏi của thực tế cuộc sống cộng đồng. Trong hội truyền thống của đồng
bào dân tộc đã hình thành những tập tục yêu cầu tự quản được lưu truyền từ
thế hệ này sang thế hệ khác, được mọi người tự giác chấp hành, và ở nhiều nơi đã trở
thành “Luật tục”. Cộng đồng suy cử ra những người am hiểu luật tục của ông bà, t
tiên mình để điều hành hoạt động của cộng đồng, những người này các già làng,
trưởng bản, trưởng các dòng họ... Họ đóng vai trò như là người “Thủ lĩnh”, thực hiện
mối giao tiếp giữa con người với con người trong cộng đồng. Đây là những người có
khả năng vận dụng những phong tục, tập quán để giải quyết những vấn đề phức tạp
nảy sinh trong đời sống cộng đồng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc giải
phóng dân tộc cũng đã hình thành những thế hệ cán bộ người dân tộc thiểu số tiêu
biểu cho tầng lớp trí thức dân tộc. Họ đã nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc xây dựng đất nước, Bên cạch đó những anh hùng, liệt sĩ, những bà
mẹ Việt Nam anh ng ng mãi là tấm gương sáng để giáo dục truyền thống cách
mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Họ niềm tự hào của nhân dân các dân tộc
trong huyện. Hiện nay, trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc cũng đã xuất
hiện một lớp người tiêu biểu người dân tộc thiểu số. Họ mặt trong hầu hết c
lĩnh vực của cuộc sống hội. Đặc biệt, sở đã xuất hiện nhiều gương điển hình
Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác Mặt trận - Trang 2
Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác Mặt trận - Người đăng: Iu Chong Nhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác Mặt trận 9 10 444