Ktl-icon-tai-lieu

sinh hoạt chính trị về tình hình Biển Đông

Được đăng lên bởi quangvantuong84
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HUYỆN ĐOÀN BẮC YÊN
BCH ĐOÀN XÃ TẠ KHOA
***
Số: 19-TTr/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MNH
Tạ Khoa, ngày 02 tháng 05 năm 2014

THÔNG TRI
Về việc triệu tập Hội nghị sinh hoạt chính trị
về tình hình Biển Đông
Kính gửi:

- Ban Chấp hành các chi đoàn trực thuộc.

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình Công tác năm 2014 của
BCH Đoàn xã Tạ Khoa khóa XVIII nhiệm kỳ 2012-2017;
Thực hiện Công văn số 708-CV/TĐTN-TG ngày 16.05.2014 của Ban
Thường vụ tỉnh Đoàn Sơn La về việc tổ chức sinh hoạt chính trị về tình hình
Biển Đông; Công văn số: 135-CV/HĐTN, ngày 21.05.2014 của Ban Thường vụ
huyện Đoàn Bắc Yên về việc sinh hoạt chính trị về tình hình biển Đông.
Được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy cho phép Ban Thường vụ
Đoàn xã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị về tình hình Biển Đông.
1. Thành phần:
- Thường trực Đoàn xã;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, BCH Đoàn xã;
- Các đồng chí Ủy viên BCH các chi đoàn trực thuộc;
- Các đồng chí Đoàn viên Chi đoàn cơ quan xã;
* Thành phần mời:
- Đồng chí: Lừ Văn Cường - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Báo cáo
viên huyện ủy.
- Các đồng chí cán bộ, công chức, không chuyên trách xã.
2. Thời gian:
- Khai mạc hồi 7h30 ngày 04/06/2014.
3. Địa điểm:
- Hội trường ĐU-HĐND-UBND xã.
Nhận được thông tri này, đề nghị BCH các chi đoàn trực thuộc cùng thành
phần mời bố trí, sắp xếp thời gian đến dự theo đúng thành phần quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu ĐTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN XÃ
BÍ THƯ

Quàng Văn Tưởng

...
HUYỆN ĐOÀN BẮC YÊN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MNH
BCH ĐOÀN XÃ TẠ KHOA
***
Số: 19-TTr/ĐTN Tạ Khoa, ngày 02 tháng 05 năm 2014
THÔNG TRI
Về việc triệu tập Hội nghị sinh hoạt chính trị
về tình hình Biển Đông
Kính gửi: - Ban Chấp hành các chi đoàn trực thuộc.
Thực hiện Quy chế làm việc Chương trình Công tác năm 2014 của
BCH Đoàn xã Tạ Khoa khóa XVIII nhiệm kỳ 2012-2017;
Thực hiện Công văn số 708-CV/TĐTN-TG ngày 16.05.2014 của Ban
Thường vụ tỉnh Đoàn Sơn La về việc tổ chức sinh hoạt chính trị về tình hình
Biển Đông; Công văn số: 135-CV/HĐTN, ngày 21.05.2014 của Ban Thường vụ
huyện Đoàn Bắc Yên về việc sinh hoạt chính trị về tình hình biển Đông.
Được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy cho phép Ban Thường vụ
Đoàn xã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị về tình hình Biển Đông.
1. Thành phần:
- Thường trực Đoàn xã;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, BCH Đoàn xã;
- Các đồng chí Ủy viên BCH các chi đoàn trực thuộc;
- Các đồng chí Đoàn viên Chi đoàn cơ quan xã;
* Thành phần mời:
- Đồng chí: Lừ Văn Cường - Huyện ủy viên - thư Đảng ủy - o cáo
viên huyện ủy.
- Các đồng chí cán bộ, công chức, không chuyên trách xã.
2. Thời gian:
- Khai mạc hồi 7h30 ngày 04/06/2014.
3. Địa điểm:
- Hội trường ĐU-HĐND-UBND xã.
Nhận được thông tri này, đề nghị BCH các chi đoàn trực thuộc cùng thành
phần mời bố trí, sắp xếp thời gian đến dự theo đúng thành phần quy định./.
Nơi nhận:
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN XÃ
- Như kính gửi
BÍ THƯ
- Lưu ĐTN.
Quàng Văn Tưởng
sinh hoạt chính trị về tình hình Biển Đông - Người đăng: quangvantuong84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
sinh hoạt chính trị về tình hình Biển Đông 9 10 960