Ktl-icon-tai-lieu

Số 29NQTW đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

Được đăng lên bởi tran xuan vu hoang
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 954 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------Số: 29-NQ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
“VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG ĐỊNH
HƢỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ" ĐÃ ĐƢỢC HỘI NGHỊ TRUNG
ƢƠNG 8 (KHÓA XI) THÔNG QUA. TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG GIỚI THIỆU TOÀN
VĂN NGHỊ QUYẾT.
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI
VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
A - Tình hình và nguyên nhân
1- Thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 2 khóa VIII và các chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về định
hƣớng chiến lƣợc phát triển giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh
vực giáo dục và đào tạo nƣớc ta đã đạt đƣợc những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cụ thể là: Đã xây dựng đƣợc hệ thống giáo dục và đào tạo tƣơng đối hoàn chỉnh từ mầm non đến
đại học. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo đƣợc cải thiện rõ rệt và từng bƣớc hiện đại hóa.
Số lƣợng học sinh, sinh viên tăng nhanh, nhất là ở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.
Chất lƣợng giáo dục và đào tạo có tiến bộ. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát
triển cả về số lƣợng và chất lƣợng, với cơ cấu ngày càng hợp lý. Chi ngân sách cho giáo dục và
đào tạo đạt mức 20% tổng chi ngân sách nhà nƣớc. Xã hội hóa giáo dục đƣợc đẩy mạnh; hệ
thống giáo dục và đào tạo ngoài công lập góp phần đáng kể vào phát triển giáo dục và đào tạo
chung của toàn xã hội. Công tác quản lý giáo dục và đào tạo có bƣớc chuyển biến nhất định.
Cả nƣớc đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000; phổ
cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010; đang tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5
tuổi; củng cố và nâng cao kết quả xóa mù chữ cho ngƣời lớn. Cơ hội tiếp cận giáo dục có nhiều
tiến bộ, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tƣợng chính sách; cơ bản bảo đảm
bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo.
Những thành tựu và kết quả nói trên, trƣớc hết bắt nguồn từ truyền thống hiếu học của dân tộc;
sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của mỗi
gia đình và toàn xã hội; sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; sự ổn định
về chính trị cùng với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nƣớc.

2- Tuy nhiên, chất lƣợng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục
đại học, giáo dục nghề nghiệp. ...
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------
ĐẢNG CNG SN VIT NAM
---------------
S: 29-NQ/TW
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013
NGH QUYT
“VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP NG YÊU CU
CÔNG NGHIP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIN KINH T TH TRƢỜNG ĐỊNH
HƢỚNG XÃ HI CH NGHĨA VÀ HỘI NHP QUC TẾ" ĐÃ ĐƢỢC HI NGH TRUNG
ƢƠNG 8 (KHÓA XI) THÔNG QUA. TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG GII THIU TOÀN
VĂN NGHỊ QUYT.
NGH QUYT HI NGH TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI
V ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
A - Tình hình và nguyên nhân
1- Thc hin Ngh quyết Trung ƣơng 2 khóa VIII và các chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc v định
hƣớng chiến lƣợc phát trin giáo dc-đào tạo trong thi k công nghip hóa, hiện đại hóa, lĩnh
vc giáo dc và đào tạo nƣớc ta đã đạt đƣợc nhng thành tu quan trng, góp phn to ln vào s
nghip xây dng và bo v T quc.
C th là: Đã xây dựng đƣợc h thng giáo dục và đào tạo tƣơng đối hoàn chnh t mầm non đến
đại học. Cơ sở vt cht, thiết b giáo dục, đào tạo đƣợc ci thin rõ rt và từng bƣớc hiện đại hóa.
S ng học sinh, sinh viên tăng nhanh, nhất giáo dục đại hc giáo dc ngh nghip.
Chất lƣợng giáo dục và đào to tiến bộ. Đội ngũ nhà giáo cán b qun lý giáo dc phát
trin c v s ng chất lƣợng, với cu ngày càng hp lý. Chi ngân sách cho giáo dc
đào tạo đạt mc 20% tổng chi ngân sách nhà c. hi hóa giáo dục đƣợc đẩy mnh; h
thng giáo dục đào tạo ngoài công lp góp phn đáng kể vào phát trin giáo dục và đào tạo
chung ca toàn xã hi. Công tác qun lý giáo dục và đào tạo có bƣớc chuyn biến nhất định.
C nƣớc đã hoàn thành mc tiêu xóa ch và ph cp giáo dc tiu học vào năm 2000; phổ
cp giáo dc trung học sở vào m 2010; đang tiến ti ph cp giáo dc mm non cho tr 5
tui; cng c và nâng cao kết qu xóa mù ch cho ngƣời lớn. Cơ hội tiếp cn giáo dc nhiu
tiến b, nht đối với đồng bào n tc thiu s các đối tƣợng chính sách; cơ bản bảo đảm
bình đẳng gii trong giáo dục và đào tạo.
Nhng thành tu kết qu nói trên, trƣớc hết bt ngun t truyn thng hiếu hc ca dân tc;
s quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nƣớc, Mt trn T quốc các đoàn th nhân dân, ca mi
gia đình toàn hội; s tn ty của đội ngũ nhà giáo và cán bộ qun giáo dc; s ổn định
v chính tr cùng vi nhng thành tu phát trin kinh tế-xã hi của đất nƣớc.
Số 29NQTW đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Số 29NQTW đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - Người đăng: tran xuan vu hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Số 29NQTW đổi mới căn bản toàn diện giáo dục 9 10 164