Ktl-icon-tai-lieu

Sổ báo giảng

Được đăng lên bởi nguyentri1122
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

THỐNG KÊ THỰC DẠY HỌC KÌ II
Ghi
chú

SỐ TIẾT
STT

Tuần

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tổng

Theo TKB
(1)

Nghỉ dạy
(2)

Dạy thay
(3)

Dạy bù
(4)

Thực dạy
(5)=(1)-(2)+(3)+(4)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

Kiêm
nhiệm

SỔ BÁO GIẢNG
TRƯỜNG : .................................................................
HỌ TÊN GIÁO VIÊN : ……………………………….
TỔ CHUYÊN MÔN : …………………………………

NĂM HỌC : …………-………

Ghi
chú

SỐ TIẾT
STT

Tuần

Theo TKB
(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tổng

Nghỉ dạy
(2)

Dạy thay
(3)

Dạy bù
(4)

Thực dạy
(5)=(1)-(2)+(3)+(4)

THÁNG
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

THỐNG KÊ THỰC DẠY HỌC KÌ II

Kiêm
nhiệm

PHẦN KIỂM TRA CỦA BAN
GIÁM HIỆU

ĐỊNH KÌ HÀNG THÁNG VÀ CUỐI NĂM
Ý KIẾN NHẬN XÉT
HỌ TÊN,CHỬ KÍ

5

Đánh giá
chung về
việc thực
hiện PPCT

PHẦN NHẬN XÉT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
THÁNG
8

VỀ VIỆC LÊN LỊCH BÁO GIẢNG ĐỊNH KÌ HÀNG THÁNG
Ý KIẾN NHẬN XÉT
HỌ TÊN,CHỬ KÍ

Đánh giá
chung về
việc thực
hiện PPCT

TUẦN : …….(Từ ngày ………..đến ngày………..) Buổi : …
THỨ

9

10

11

12

1

2

3

4

NGÀ
Y

TIẾT
PPCT

MÔ
N

LỚP

….
.
…
….
…
….
….
.
…
….
…
….
….
.
…
….
…
….
….

..1..
HAI ..2..
..3..
..4..
……
..5..

…..
…..
…..
…..
…...

…..
…..
…..
…..
…..

..1..
BA
..2..
..3..
..4..
……
..5..

…..
…..
…..
…..
…...

…..
…..
…..
…..
…..

..1..
TƯ
..2..
..3..
..4..
……
..5..

…..
…..
…..
…..
…...

…..
…..
…..
…..
…..

..1..

…..

…..

TÊN BÀI DẠY

GHI CHÚ
(dạy thay, dạy bù)

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………
…………
…………
…………
…………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………
…………
…………
…………
…………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………
…………
…………
…………
…………

………………………………… …………

NĂM

..2..
..3..
..4..
……
..5..

…..
…..
…..
…...

…..
…..
…..
…..

..1..
SÁU ..2..
..3..
..4..
……
..5..

…..
…..
…..
…..
…...

…..
…..
…..
…..
…..

..1..
BẢY ..2..
..3..
..4..
…..
..5..

…..
…..
…..
…..
…...

…..
…..
…..
…..
…..

.
…
….
…
….
….
.
…
….
…
….
….
.
…
….
…
….

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………
…………
…………
…………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………
…………
…………
…………
…………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………
…………
…………
…………
…………

Buổi : ……
THỨ
NGÀ
Y

TIẾT
PPCT

..1..
HAI ..2..
..3..
..4..
……
..5..

…..
…..
…..
…..
…...

..1..
..2..
..3..

…..
…..
…..

BA

MÔ
N

…..
…..
…..
…..
…..

LỚP

...
THỐNG KÊ THỰC DẠY HỌC KÌ II
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
SỔ BÁO GIẢNG
TRƯỜNG : .................................................................
HỌ TÊN GIÁO VIÊN : ……………………………….
TỔ CHUYÊN MÔN : …………………………………
NĂM HỌC : …………-………
STT Tuần
SỐ TIẾT
Ghi
chú
Theo TKB
(1)
Nghỉ dạy
(2)
Dạy thay
(3)
Dạy bù
(4)
Thực dạy
(5)=(1)-(2)+(3)+(4)
Kiêm
nhiệm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tổng
Sổ báo giảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ báo giảng - Người đăng: nguyentri1122
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sổ báo giảng 9 10 144