Ktl-icon-tai-lieu

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị : .........
Địa chỉ : .........

Mẫu số S13 - DNN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)
(Dùng cho TK: 131, 331)
Tài khoản:.......................
Đối tượng : ....................
Loại tiền : VNĐ

Ngày
tháng
ghi sổ

A

Chứng từ
Diễn giải
Số
hiệ
u

Ngày tháng

B

C

D

TK
đối
ứng

Thời
hạn
được
chiết
khấu

E

1

- Cộng số phát sinh

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

Số
phát
sinh

Số dư

N
ợ

C
ó

N
ợ

C
ó

2

3

4

5

x

x

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong
kỳ
......
......

x

x

-Sổ này có ....... trang , đánh từ trang 01 đến trang.......
- Ngày mở sổ : ..........
Ngày........ tháng ....... năm
Người ghi sổ
( Ký ,họ tên)

Kế toán trưởng
( Ký ,họ tên)

...
Đơn vị : .........
Địa chỉ : .........
Mẫu số S13 - DNN
(Ban hành theo số 48/2006/ - BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)
(Dùng cho TK: 131, 331)
Tài khoản:.......................
Đối tượng : ....................
Loại tiền : VNĐ
Ngày
tháng
ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
TK
đối
ứng
Thời
hạn
được
chiết
khấu
Số
phát
sinh
Số
Số
hiệ
u
Ngày tháng
N
C
ó
N
C
ó
A B C D E 1 2 3 4 5
- Số đầu kỳ
- Số phát sinh trong
kỳ
......
......
- Cộng số phát sinh
x x x x
- Số cuối kỳ x x x x
-Sổ này ....... trang , đánh từ trang 01 đến trang.......
- Ngày mở sổ : ..........
Ngày........ tháng ....... năm
Người ghi sổ
( ,họ tên)
Kế toán trưởng
( ,họ tên)
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) 9 10 992