Ktl-icon-tai-lieu

sổ chủ nhiệm

Được đăng lên bởi Tí Hưng Tiền
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2081 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỔ CHỦ NHIỆM

Trường : Trung học phổ thông Chu Văn Thinh.
Lớp : 11A
Họ và tên giáo viên chủ nhiệm: Lưu Hồng

Năm học: 2010 – 2011

PHẦN I. NHỮNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ HỌC SINH
TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINHTRUNG HỌC PHỔ THÔNG
( Theo điều lệ trung học cơ sở ( THCS) trường trung học phổ thông
(THPT)có nhiều cấp học( Ban hành kèm theo quyết đinh số 07/2007 /QĐBGD& ĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 38. Nhiệm vụ của học sinh
Học sinh có những nhiệm vụ sau đây:
1. Kính trọng thầy giáo, cô giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường;
đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội
quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước;
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch
giáo dục của nhà trường;
3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn và bảo vệ môi
trường;
4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu
niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
giúp đỡ gia đình và tham gia công tác xã hội.
5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây
dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.
Điều 39. Quyền của học sinh
Học sinh có những quyền sau đây:
1. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo
đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập
ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập của mình,
được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn
hoá, thể thao, thể dục của nhà trường theo quy định;
2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được
quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết
định đối với bản thân mình; được quyền chuyển trường khi có lý do chính
đáng theo quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi
cao hơn tuổi quy định nói tại Điều 37 của Điều lệ này;
3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn
học, thể dục, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện;
4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những
học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời
sống và những học sinh có năng lực đặc biệt;

5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 41. Các hành vi học sinh không được làm
Học sinh không được có các hành vi sau đây:
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán
bộ, nhân viên...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỔ CHỦ NHIỆM
Trường : Trung học phổ thông Chu Văn Thinh.
Lớp : 11A
Họ và tên giáo viên chủ nhiệm: Lưu Hồng
Năm học: 2010 – 2011
sổ chủ nhiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sổ chủ nhiệm - Người đăng: Tí Hưng Tiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
sổ chủ nhiệm 9 10 289