Ktl-icon-tai-lieu

SỔ CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 09/2013/TT-LLTP
TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

SỔ
CUNG CẤP THÔNG TIN
LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Quyển số:..........................................................
Mở sổ: ngày....tháng.....năm..............................
Khóa sổ: ngày......tháng....năm………………

STT

Ngày cung cấp

Nơi nhận

Số ký hiệu văn bản

Họ và tên1

Loại thông tin

Người xử lý
thông tin

Ghi chú

Trang…..
1

Ghi rõ họ và tên của người có thông tin lý lịch tư pháp.

...
Mẫu số 09/2013/TT-LLTP
TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
SỔ
CUNG CẤP THÔNG TIN
LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Quyển số:..........................................................
Mở sổ: ngày....tháng.....năm..............................
Khóa sổ: ngày......tháng....năm………………
SỔ CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP - Trang 2
SỔ CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
SỔ CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP 9 10 854