Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ cấp đổi

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

QT: 02

(Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 và Quyết định 54/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2007)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 20 ngaøy laøm vieäc
Lưu ý: qui trình này chỉ áp dung cho trường hợp cấp đổi GCNQSDĐ do bị hư hỏng (rách, ố nhòe) hoặc cấp đổi GCN do đo đạc theo tài liệu bản đồ hiện hành
ST
T

1

TRÁCH
NHIỆM

LƯU TRÌNH

THỜI GIAN

- Lập đầy đủ thành phần hồ sơ;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã;

Người sử
dụng đất

- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện;

Nộp hồ sơ

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, (Cập nhật biến động lên bản đồ số);
- Phát hành biên nhận; Thẩm tra xác nhận vào đơn xin cấp đổi GCN; Lập biên bản xác định ranh (nếu có)

2

3

UBND xã
– thị trấn

Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường

- Viết thư mời: bổ sung hoặc trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết;

- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ;
* Hồ sơ đủ điều kiện: Viết vẽ GCNQSDĐ; Trình UBND huyện;
* Hồ sơ không đủ điều kiện: trả lại trong thời gian 06 ngày kể từ ngày Phòng TNMT tiếp nhận hồ sơ của xã – thị trấn,
Kèm phiếu trả ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung

- Văn phòng UBND huyện
- Phó CT.UBND huyện

4

UBND
huyện

03 ngày

07 ngày

: Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
: Ký GCNQSDĐ

- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ về Phòng TNMT

06 ngày

* Hồ sơ đã được ký GCNQSDĐ: Vào sổ cấp GCN, Số địa chính; Lưu hồ sơ; Giao GCNQSDĐ, lập danh
sách giao hồ sơ

5

6

Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường

UBND xã
– thị trấn

* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sơ sai kỹ thuật trong khâu viết vẽ: Phòng điều chỉnh và trình ký ngay khi nhận hồ sơ từ VP.UBND
huyện.
- Tất cả những hồ sơ UBND huyện ký thông qua hoặc trả về được thông qua một bộ phận cập nhật tiến độ
và ghi rõ lý do trả về.

- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
01 ngày
- Giao GCNQSDĐ;

Thực hiện nghĩa vụ tài chính; Liên hệ UBND xã - thị trấn ký tên sổ nhận GCN.QSDĐ.

7

Thành phần hồ sơ:
- 02 Đơn xin cấp đổi
GCNQSDĐ.
- GCNQSDĐ (Bản chính +
02 bản sao).
- 03 Bản vẽ hiện trạng vị trí .
- CMND, hộ khẩu người xin
tách thửa (02 bản sao).
Lưu ý: Các giấy tờ bản sao
phải có thị thực

Người sử
dụng đất

03 ngày

...
QT: 02
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 và Quyết định 54/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2007)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 20 ngaøy laøm vieäc
Lưu ý: qui tnh này chỉ áp dung cho trường hp cp đi GCNQS do bị hng (rách, ne) hoặc cp đổi GCN do đo đc theo tài liu bản đ hin hành
ST
T
TRÁCH
NHIỆM
LƯU TRÌNH THỜI GIAN
1
Người sử
dụng đất
Nộp hồ sơ
2
UBND xã
– thị trấn 03 ngày
3
Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường
07 ngày
4
UBND
huyện
06 ngày
5
Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường
03 ngày
6
UBND xã
– thị trấn 01 ngày
7
Người sử
dụng đất
Thành phần hồ sơ:
- 02 Đơn xin cấp đổi
GCNQSDĐ.
- GCNQSDĐ (Bản chính +
02 bản sao).
- 03 Bản vẽ hiện trạng vị trí .
- CMND, hộ khẩu người xin
tách thửa (02 bản sao).
Lưu ý: Các giấy tờ bản sao
phải có thị thực
- Lập đầy đủ thành phần hồ sơ;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã;
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện;
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, (Cập nhật biến động lên bản đồ số);
- Phát hành biên nhận; Thẩm tra xác nhận vào đơn xin cấp đổi GCN; Lập biên bản xác định ranh (nếu có)
- Viết thư mời: bổ sung hoặc trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết;
- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ;
* Hồ sơ đủ điều kiện: Viết vẽ GCNQSDĐ; Trình UBND huyện;
* H không đ điu kin: tr li trong thi gian 06 ngày kể tngày Png TNMT tiếp nhận hồ sơ ca xã thị trn,
m phiếu tr ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cn b sung
- Văn phòng UBND huyện : Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
- Phó CT.UBND huyện : Ký GCNQSDĐ
- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ về Phòng TNMT
* Hồ đã được GCNQSDĐ: Vào sổ cấp GCN, Số địa chính; Lưu hồ ; Giao GCNQSDĐ, lập danh
sách giao hồ sơ
* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sai kỹ thuật trong khâu viết vẽ: Phòng điều chỉnh và trình ngay khi nhận hồ từ VP.UBND
huyện.
- Tất cả những hồ UBND huyện thông qua hoặc trả về được thông qua một bộ phận cập nhật tiến độ
và ghi rõ lý do trả về.
- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
- Giao GCNQSDĐ;
Thực hiện nghĩa vụ tài chính; Liên hệ UBND xã - thị trấn ký tên sổ nhận GCN.QSDĐ.
Sơ đồ cấp đổi - Trang 2
Sơ đồ cấp đổi - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ đồ cấp đổi 9 10 539