Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tư nhân chuyển nhượng

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DO NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

QT: 13

(Quyết định 54/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 18 ngaøy

STT

1

TRÁCH
NHIỆM
Người sử dụng
nhà đất

UBND xã –
thị trấn

LƯU TRÌNH
- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn (nơi nhà đất tọa lạc);
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung

4

Nộp hồ sơ

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo thành phần;
- Phát hành biên nhận.
------------------------------------------------------------------------------ Viết thư mời (hoặc điện thoại): bổ sung hay trả hồ sơ không đủ điều kiện.
02 ngày

2

3

THỜI GIAN

- Tiếp nhận, vào sổ, nhập dữ liệu. Xem xét về pháp lý hồ sơ.
- Hồ sơ đủ điều kiện: soạn thảo, in giấy chứng nhận. Lãnh đạo Phòng Công thương ký và trình UBND huyện

Phòng
Công
Thương

- Hồ sơ không đủ điều kiện: trả lại trong thời gian 05 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận, kèm phiếu
trả ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung.

UBND
huyện

- Văn phòng UBND huyện
: Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
- Phó CT.UBND huyện
: Ký GCN QSHN ở và QSDĐ ở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCN QSHN ở và QSDĐ ở, chuyển hồ sơ về Phòng
Công Thương.

09 ngày

03 ngày

01 ngày

5

Phòng
Công
Thương

* Hồ sơ đã được ký GCN: Vào sổ cấp GCN; Lưu hồ sơ; Lập danh sách và giao hồ sơ về xã-thị trấn.
* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sơ sai kỹ thuật trong khâu in GCN: Phòng điều chỉnh và trình ký ngay khi nhận hồ sơ từ VP.HĐNDUBND huyện..
- Hồ sơ UBND huyện ký thông qua hoặc trả về được cập nhật tiến độ và ghi rõ lý do trả về;

02 ngày

- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Giao giấy chứng nhận

6

UBND xã –
thị trấn

01 ngày

- Liên hệ UBND xã-thị trấn ký tên nhận GCN QSHN ở và QSDĐ ở.

7

Thành phần hồ sơ cấp GCN
QSHN ở và QSDĐ ở:
- Bản chính giấy chứng nhận
QSHNƠ & QSDĐƠ đã cấp;
- 01 đơn đề nghị cấp đổi GCN
(theo mẫu);
- 01 bản vẽ hiện trạng sơ đồ nhà
ở - đất ở đã được kiểm định;
- Bản chính hợp đồng chuyển
nhượng, cho tặng, nhận thừa kế;
- Bản chính biên lai nộp thuế thu
nhập và lệ phí trước bạ;
- Các giấy tờ có liên quan khác
theo hướng dẫn của UBND xãthị trấn.

I. Quy trình tiếp nhận
thụ lý giải quyết hồ sơ
ngày – 03 ngày nhận
chuyển hồ sơ cho xã –
trấn .

và
15
và
thị

Người sử dụng
nhà đất

...
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DO NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QT: 13
QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở
(Quyết định 54/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 18 ngaøy
STT
TRÁCH
NHIỆM
LƯU TRÌNH THỜI GIAN
1
Người sử dụng
nhà đất
Nộp hồ sơ
2
UBND xã –
thị trấn
02 ngày
3
Phòng
Công
Thương
09 ngày
4
UBND
huyện
03 ngày
01 ngày
5
Phòng
Công
Thương
02 ngày
6
UBND xã –
thị trấn 01 ngày
7
Người sử dụng
nhà đất
Thành phần hồ cấp GCN
QSHN ở và QSDĐ ở:
- Bản chính giấy chứng nhận
QSHNƠ & QSDĐƠ đã cấp;
- 01 đơn đề nghị cấp đổi GCN
(theo mẫu);
- 01 bản vẽ hiện trạng sơ đồ nhà
ở - đất ở đã được kiểm định;
- Bản chính hợp đồng chuyển
nhượng, cho tặng, nhận thừa kế;
- Bản chính biên lai nộp thuế thu
nhập và lệ phí trước bạ;
- Các giấy tờ liên quan khác
theo hướng dẫn của UBND -
thị trấn.
I. Quy trình tiếp nhận
thụ giải quyết hồ 15
ngày 03 ngày nhận và
chuyển hồ cho thị
trấn .
- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn (nơi nhà đất tọa lạc);
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung
- Văn phòng UBND huyện : Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
- Phó CT.UBND huyện : Ký GCN QSHN ở và QSDĐ ở
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCN QSHN ở và QSDĐ ở, chuyển hồ sơ về Phòng
Công Thương.
* Hồ sơ đã được ký GCN: Vào sổ cấp GCN; Lưu hồ sơ; Lập danh sách và giao hồ sơ về xã-thị trấn.
* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sai kỹ thuật trong khâu in GCN: Phòng điều chỉnh trình ngay khi nhận hồ từ VP.HĐND-
UBND huyện..
- Hồ sơ UBND huyện ký thông qua hoặc trả về được cập nhật tiến độ và ghi rõ lý do trả về;
- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Giao giấy chứng nhận
- Liên hUBND xã-thị trấn tên nhận GCN QSHN và QSDĐ ở.
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo thành phần;
- Phát hành biên nhận.
------------------------------------------------------------------------------
- Viết thư mời (hoặc điện thoại): bổ sung hay trả hồ sơ không đủ điều kiện.
- Tiếp nhận, vào sổ, nhập dữ liệu. Xem xét về pháp lý hồ sơ.
- H đ điu kin: soạn thảo, in giấy chứng nhn. Lãnh đạo Phòng Công thương ký và trình UBND huyện
- Hồ sơ không đủ điều kiện: trả lại trong thời gian 05 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận, kèm phiếu
trả ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung.
Sơ đồ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tư nhân chuyển nhượng - Trang 2
Sơ đồ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tư nhân chuyển nhượng - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ đồ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tư nhân chuyển nhượng 9 10 750