Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2941 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

QT: 05

(Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 45 ngaøy laøm vieäc
STT

TRÁCH
NHIỆM

1

Người sử
dụng đất

2

UBND xã –
thị trấn

3

Phòng Tài
nguyên và
Môi trường

4

UBND
huyện

5

6

UBND xã –
thị trấn

7

Người sử
dụng đất

8

Thành phần hồ sơ xin
cấp GCNQSDĐ:
- 02 Đơn xin đăng ký cấp
GCNQSDĐ (Bản chính).
- 02 bản tường trình nguồn
gốc nhà đất.
- Giấy tờ sử dụng đất có
liên quan (Bản chính + 02
bản sao y có thị thực)
- Văn bản ủy quyền xin cấp
GCNQSDĐ (nếu có).
- CMND, hộ khẩu người
xin cấp GCNQSDĐ (02
bản sao y có thị thực).
- 02 Bản vẽ hiện trạng vị
trí.
- Đơn xin không ghi nhận
tài sản gắn liền trên đất
(trường hợp trên đất có nhà
nhưng
xin
cấp
GCNQSDĐ).
- Một số giấy tờ có liên
quan khác (nếu có).

Phòng Tài
nguyên và
Môi trường

UBND xã –
thị trấn

LƯU TRÌNH
- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn (nơi nhà đất tọa lạc);

THỜI GIAN

Nộp hồ sơ

- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, (cập nhật biến động bản đồ số);
-Phát hành biên nhận
- Thẩm tra, xác minh về tình trạng thửa đất, niêm yết công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện,
không đủ điều kiện (05 ngày làm việc);
- Trường hợp đủ điều kiện thì trong vòng 05 ngày làm việc, xác nhận vào đơn xin cấp GCNQSDĐ.
--------------------------------------------------------- Viết thư mời: bổ sung hay trả hồ sơ không đủ điều kiện

11 ngày

- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ, (Xác minh);
* Hồ sơ đủ điều kiện: Viết vẽ GCNQSDĐ; Cập nhật biến động; Trình UBND huyện;
24 ngày
* Hồ sơ không đủ điều kiện: trả lại trong thời gian 12 ngày kể từ ngày Phòng TNMT tiếp nhận hồ sơ của xã – thị trấn,
Kèm phiếu trả ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung

- Văn phòng UBND huyện
- Phó CT.UBND huyện

: Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
: Ký GCNQSDĐ

06 ngày

- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ về Phòng TNMT

* Hồ sơ đã được ký GCNQSDĐ: Vào sổ cấp GCN, Số địa chính; Lưu hồ sơ; Giao phiếu chuyển thuế,
GCNQSDĐ, lập danh sách giao hồ sơ
* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sơ sai kỹ thuật trong khâu viết vẽ: Phòng TNMT điều chỉnh và trình ký ngay khi nhận hồ sơ từ
VP.HĐND-UBND huyện.
- Tất cả những hồ sơ UBND huyện ký thông qua hoặc trả về được thông qua một bộ phận cập nhật tiến độ
và ghi rõ lý do trả về.

- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
- Giao phiếu chuyển thuế ...
QT: 05
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU
(Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 45 ngaøy laøm vieäc
STT TRÁCH
NHIỆM
LƯU TRÌNH THỜI GIAN
1
Người sử
dụng đất
Nộp hồ sơ
2
UBND xã –
thị trấn 11 ngày
3
Phòng Tài
nguyên và
Môi trường
24 ngày
4
UBND
huyện
06 ngày
5
Phòng Tài
nguyên và
Môi trường
03 ngày
6
UBND xã –
thị trấn
01 ngày
7
Người sử
dụng đất
8
UBND xã –
thị trấn
Thành phần h xin
cấp GCNQSDĐ:
- 02 Đơn xin đăng cấp
GCNQSDĐ (Bản chính).
- 02 bản tường trình nguồn
gốc nhà đất.
- Giấy tờ sử dụng đất
liên quan (Bản chính + 02
bản sao y có thị thực)
- Văn bản ủy quyền xin cấp
GCNQSDĐ (nếu có).
- CMND, hộ khẩu người
xin cấp GCNQSDĐ (02
bản sao y có thị thực).
- 02 Bản vẽ hiện trạng vị
trí.
- Đơn xin không ghi nhận
tài sản gắn liền trên đất
(trường hợp trên đấtnhà
nhưng xin cấp
GCNQSDĐ).
- Một số giấy tờ liên
quan khác (nếu có).
- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn (nơi nhà đất tọa lạc);
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, (cập nhật biến động bản đồ số);
-Phát hành biên nhận
- Thẩm tra, xác minh về tình trạng thửa đất, niêm yết công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện,
không đủ điều kiện (05 ngày làm việc);
- Trường hợp đủ điều kiện thì trong vòng 05 ngày làm việc, xác nhận vào đơn xin cấp GCNQSDĐ.
---------------------------------------------------------
- Viết thư mời: bổ sung hay trả hồ sơ không đủ điều kiện
- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ, (Xác minh);
* Hồ sơ đủ điều kiện: Viết vẽ GCNQSDĐ; Cập nhật biến động; Trình UBND huyện;
* H sơ không đđiều kiện: tr li trong thi gian 12 ngày k t ngày Phòng TNMT tiếp nhận hồ sơ của xã th trn,
Kèm phiếu tr ghi rõ lý do không giải quyết hoc nội dung cần bsung
- Văn phòng UBND huyện : Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
- Phó CT.UBND huyện : Ký GCNQSDĐ
- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ về Phòng TNMT
* Hồ đã được GCNQSDĐ: Vào sổ cấp GCN, Số địa chính; Lưu hồ sơ; Giao phiếu chuyển thuế,
GCNQSDĐ, lập danh sách giao hồ sơ
* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sai kỹ thuật trong khâu viết vẽ: Phòng TNMT điều chỉnh trình ngay khi nhận hồ từ
VP.HĐND-UBND huyện.
- Tất cả những hồ UBND huyện thông qua hoặc trả về được thông qua một bộ phận cập nhật tiến độ
và ghi rõ lý do trả về.
- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
- Giao phiếu chuyển thuế cho người sử dụng đất;
- Thực hiện nghĩa vụ tài chính; Liên hệ UBND xã - thị trấn ký tên sổ nhận GCN.QSDĐ.
- Nhận hồ sơ thuế từ người sử dụng đất;
- Giao GCNQSDĐ;
- Giao hồ sơ thuế về Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Sơ đồ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Trang 2
Sơ đồ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ đồ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 9 10 348