Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ Quản lý Công văn

Được đăng lên bởi huyhoang_185
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2861 lần   |   Lượt tải: 12 lần
QUẢN LÝ CÔNG VĂN
CÔNG VĂN ĐẾN

CÔNG VĂN ĐI

TÌM KIẾM

BÁO CÁO

TIẾP NHẬN
VĂN BẢN
ĐẾN

NGHIÊN
CỨU DỰ
THẢO

LOẠI VĂN
BẢN

BÁO CÁO
TUẦN

XEM XÉT
CHO Ý KIẾN
GIẢI QUYẾT

KIỂM TRA
THỂ THỨC
NỘI DUNG

SỐ HIỆU
VĂN BẢN

BÁO CÁO
THÁNG

VÀO SỔ,
CHUYỂN

DUYỆT KÝ

NƠI BAN
HÀNH

BÁO CÁO
QUÝ

GIẢI
QUYẾTVĂN
BẢN

LÀM THỦ
TỤC
BAN HÀNH

LƯU TRỮ
CÔNG VĂN
ĐẾN

LƯU TRỮ
CÔNG VĂN
ĐI

QUẢN LÝ
HỆ THỐNG

NGÀY,
THÁNG,
NĂM BAN
HÀNH

BÁO CÁO
NĂM

Với chương trình quản lý công văn đến và đi ta
dùng sơ đồ BFD như trên.

...
QUẢN LÝ CÔNG VĂN
CÔNG VĂN ĐẾN CÔNG VĂN ĐI TÌM KIẾM
BÁO CÁO
QUẢN LÝ
HỆ THỐNG
TIẾP NHẬN
VĂN BẢN
ĐẾN
XEM XÉT
CHO Ý KIẾN
GIẢI QUYẾT
VÀO SỔ,
CHUYỂN
GIẢI
QUYẾTVĂN
BẢN
LƯU TR
CÔNG VĂN
ĐẾN
NGHIÊN
C U D
TH O
DUY T
LÀM TH
T C
BAN HÀNH
L U TR Ư
CÔNG VĂN
ĐI
LO I VĂN
B N
S HI U
VĂN B N
BÁO CÁO
TU N
BÁO CÁO
THÁNG
BÁO CÁO
QUÝ
BÁO CÁO
NĂM
N I BAN Ơ
HÀNH
NGÀY,
THÁNG,
NĂM BAN
HÀNH
KIỂM TRA
THỂ THỨC
NỘI DUNG
V i ch ng trình qu n lý công văn đ n và đi ta ươ ế
dùng s đ BFD nh trên.ơ ư
Sơ đồ Quản lý Công văn - Trang 2
Sơ đồ Quản lý Công văn - Người đăng: huyhoang_185
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ đồ Quản lý Công văn 9 10 73