Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ quy trình chuyển mục đích sử dụng đất làm nhà ở,chuyển mục đích cây trồng

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QT: 06
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÀM NHÀ Ở, CHUYỂN MỤC ĐÍCH CÂY TRỒNG
(Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21/03/2008 của UBND Thành phố)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 30 ngaøy laøm vieäc
STT

1

2

3

4

TRÁCH
NHIỆM

Người sử
dụng đất

UBND xã –
thị trấn

Phòng Tài
nguyên và
Môi trường

UBND
huyện

LƯU TRÌNH
- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn;
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (Cập nhật biến động lên bản đồ số);
- Phát hành biên nhận;
- Lập báo cáo xác minh hiện trạng sử dụng đất và có ý kiến sơ bộ quy hoạch;
------------------------------------------------------------------------------ Viết thư mời: bổ sung hoặc trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết;

THỜI GIAN

Nộp hồ sơ

05 ngày

- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ (Xác minh);
* Hồ sơ đủ điều kiện: Viết vẽ GCNQSDĐ; Cập nhật biến động; lập tờ trình, quyết định, danh sách chuyển
mục đích trình UBND huyện;
* Hồ sơ không đủ điều kiện: trả lại trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Phòng TNMT tiếp nhận hồ sơ của xã – thị trấn,
Kèm phiếu trả ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung

- Văn phòng UBND huyện
- Phó CT.UBND huyện

15 ngày

: Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
: Ký Quyết định và GCNQSDĐ

- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ về Phòng TNMT

06 ngày

* Hồ sơ đã được ký GCNQSDĐ: Vào sổ cấp GCN, Số địa chính; Lưu hồ sơ; Giao GCNQSDĐ, lập danh sách
giao hồ sơ

5

6

UBND xã –
thị trấn

7

Người sử
dụng đất

8

Thành phần hồ sơ chuyển
mục đích sử dụng đất sang
đất làm nhà ở:
- 02 Đơn xin chuyển mục
đích sử dụng đất.
- GCNQSDĐ (Bản chính +
02 bản sao y có thị thực).
- CMND, hộ khẩu người xin
chuyển mục đích (02 bản sao
y có thị thực).
- 03 Bản vẽ hiện trạng vị trí.

Phòng Tài
nguyên và
Môi trường

UBND xã –
thị trấn

* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sơ sai kỹ thuật trong khâu viết vẽ: Phòng TNMT điều chỉnh và trình ký ngay khi nhận hồ sơ từ
VP.UBND huyện.
- Tất cả những hồ sơ UBND huyện ký thông qua hoặc trả về được thông qua một bộ phận cập nhật tiến độ và
ghi rõ lý do trả về;

- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
- Nhận và giao phiếu chuyển thuế cho người sử dụng đất;

Thực hiện nghĩa vụ tài chính; Liên hệ UBND xã - thị trấn ký tên sổ nhận GCNQSDĐ.

- Nhận hồ sơ thuế từ người sử dụng đất;
- Giao giấy chứng nhận QSDĐ.
- Giao hồ sơ thuế về Phòng Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

01 ngày

...
QT: 06
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÀM NHÀ Ở, CHUYỂN MỤC ĐÍCH CÂY TRỒNG
(Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21/03/2008 của UBND Thành phố)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 30 ngaøy laøm vieäc
STT
TRÁCH
NHIỆM
LƯU TRÌNH THỜI GIAN
1
Người sử
dụng đất
Nộp hồ sơ
2
UBND xã –
thị trấn 05 ngày
3
Phòng Tài
nguyên và
Môi trường
15 ngày
4
UBND
huyện
06 ngày
5
Phòng Tài
nguyên và
Môi trường
03 ngày
6
UBND xã –
thị trấn 01 ngày
7
Người sử
dụng đất
8
UBND xã –
thị trấn
Thành phần hồ chuyển
mục đích sử dụng đất sang
đất làm nhà ở:
- 02 Đơn xin chuyển mục
đích sử dụng đất.
- GCNQSDĐ (Bản chính +
02 bản sao y có thị thực).
- CMND, hộ khẩu người xin
chuyển mục đích (02 bản sao
y có thị thực).
- 03 Bản vẽ hiện trạng vị trí.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (Cập nhật biến động lên bản đồ số);
- Phát hành biên nhận;
- Lập báo cáo xác minh hiện trạng sử dụng đất và có ý kiến sơ bộ quy hoạch;
------------------------------------------------------------------------------
- Viết thư mời: bổ sung hoặc trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết;
- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ (Xác minh);
* H đ điều kiện: Viết vẽ GCNQSDĐ; Cập nhật biến động; lập tờ trình, quyết định, danh sách chuyển
mục đích trình UBND huyện;
* H sơ không đđiu kin: trlại trong thi gian 10 ngày kể t ngày Phòng TNMT tiếp nhn h của xã thị trấn,
m phiếu tr ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bsung
- Văn phòng UBND huyện : Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
- Phó CT.UBND huyện : Ký Quyết định và GCNQSDĐ
- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ về Phòng TNMT
* Hồ sơ đã được ký GCNQSDĐ: Vào sổ cấp GCN, Số địa chính; Lưu hồ sơ; Giao GCNQSDĐ, lập danh sách
giao hồ sơ
* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sai k thuật trong khâu viết vẽ: Phòng TNMT điều chỉnh trình ký ngay khi nhận hồ từ
VP.UBND huyện.
- Tất cả những hồ sơ UBND huyệnthông qua hoặc trả về được thông qua một bộ phận cập nhật tiến độ
ghi rõ lý do trả về;
- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
- Nhận và giao phiếu chuyển thuế cho người sử dụng đất;
Thực hiện nghĩa vụ tài chính; Liên hệ UBND xã - thị trấn ký tên sổ nhận GCNQSDĐ.
- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn;
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung
- Nhận hồ sơ thuế từ người sử dụng đất;
- Giao giấy chứng nhận QSDĐ.
- Giao hồ sơ thuế về Phòng Tài nguyên và Môi trường
Sơ đồ quy trình chuyển mục đích sử dụng đất làm nhà ở,chuyển mục đích cây trồng - Trang 2
Sơ đồ quy trình chuyển mục đích sử dụng đất làm nhà ở,chuyển mục đích cây trồng - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ đồ quy trình chuyển mục đích sử dụng đất làm nhà ở,chuyển mục đích cây trồng 9 10 638