Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ quy trình đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004)

QT: 04

Toång soá ngaøy laøm vieäc: 16 ngaøy laøm vieäc (trường hợp không phải in GCNQSDĐ mới)

STT

1

TRÁCH
NHIỆM

LƯU TRÌNH

Người sử dụng
đất

THỜI GIAN

Nộp hồ sơ
- Lập đầy đủ thành phần hồ sơ;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã.
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện

2

UBND xã –
thị trấn

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (cập nhật biến động lên bản đồ số);
- Phát hành biên nhận;
- Thẩm tra, xác minh về tình trạng thửa đất, nguồn gốc, diễn biến sử dụng đất; xác nhận hồ sơ;

05 ngày

- Trường hợp không đủ điều kiện: Viết thư mời đề nghị bổ sung hoặc ghi phiếu trả hồ sơ không đủ điều kiện

3

Phòng Tài
nguyên và
Môi trường

10 ngày
- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ; (Xác minh)
* Hồ sơ đủ điều kiện: Cập nhật biến động; Phát hành Phiếu chuyển thuế; Giao hồ sơ hoàn thiện
* Hồ sơ không đủ điều kiện: trả lại trong thời gian 05 ngày kể từ ngày Phòng TNMT tiếp nhận hồ sơ của xã – thị trấn,
Kèm phiếu trả ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung

4

UBND xã –
thị trấn

01 ngày

- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
- Giao phiếu chuyển thuế cho người sử dụng đất;

5

Người sử
dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính, liên hệ UBND xã – thị trấn ký nhận GCN.QSDĐ

6

UBND xã –
thị trấn
- Nhận hồ sơ thuế từ người sử dụng đất;
- Giao GCNQSDĐ;
- Giao hồ sơ thuế về Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thành phần hồ sơ:
- Di chúc (bản chính + 02
bản sao);
- Bản án; Quyết định giải
quyết tranh chấp về thừa kế
QSDĐ của Tòa án nhân
dân đã có hiệu lực; (bản
chính + 02 bản sao)
- Văn bản từ chối (bản
chính + 02 bản sao)
- Văn bản phân chia tài sản
thừa kế hoặc Văn bản nhận
tài sản thừa kế;
- GCNQSDĐ (Bản chính +
02 bản sao)
- CMND, hộ khẩu của
những người có liên quan
(02 bản sao).

...
QT: 04
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 16 ngaøy laøm vieäc (trường hợp không phải in GCNQSDĐ mới)
STT TRÁCH
NHIỆM
LƯU TRÌNH THỜI GIAN
1
Người sử dụng
đất
Nộp hồ sơ
2
UBND xã –
thị trấn 05 ngày
3
Phòng Tài
nguyên và
Môi trường
10 ngày
4
UBND xã –
thị trấn
01 ngày
5
Người sử
dụng đất
6
UBND xã –
thị trấn
Thành phần hồ sơ:
- Di chúc (bản chính + 02
bản sao);
- Bản án; Quyết định giải
quyết tranh chấp về thừa kế
QSDĐ của Tòa án nhân
dân đã hiệu lực; (bản
chính + 02 bản sao)
- Văn bản t chối (bản
chính + 02 bản sao)
- Văn bản phân chia tài sản
thừa kế hoặc Văn bản nhận
tài sản thừa kế;
- GCNQSDĐ (Bản chính +
02 bản sao)
- CMND, hộ khẩu của
những người liên quan
(02 bản sao).
- Lập đầy đủ thành phần hồ sơ;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã.
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (cập nhật biến động lên bản đồ số);
- Phát hành biên nhận;
- Thẩm tra, xác minh về tình trạng thửa đất, nguồn gốc, diễn biến sử dụng đất; xác nhận hồ sơ;
- Trường hợp không đủ điều kiện: Viết thư mời đề nghị bổ sung hoặc ghi phiếu trả hồ sơ không đủ điều kiện
- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ; (Xác minh)
* Hồ sơ đủ điều kiện: Cập nhật biến động; Phát hành Phiếu chuyển thuế; Giao hồ sơ hoàn thiện
* H sơ không đ điều kin: trlại trong thi gian 05 ngày k tngày Phòng TNMT tiếp nhn hsơ ca xã thị trấn,
m phiếu trghi lý do kng giải quyết hoặc nội dung cần b sung
- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
- Giao phiếu chuyển thuế cho người sử dụng đất;
Thực hiện nghĩa vụ tài chính, liên hệ UBND xã – thị trấn ký nhận GCN.QSDĐ
- Nhận hồ sơ thuế từ người sử dụng đất;
- Giao GCNQSDĐ;
- Giao hồ sơ thuế về Phòng Tài nguyên và Môi trường
Sơ đồ quy trình đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất - Trang 2
Sơ đồ quy trình đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ đồ quy trình đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất 9 10 44