Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ quy trình tách, hợp thửa đất

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH TAÙCH, HỢP THỬA ĐẤT

QT: 09

(Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 và Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007)

Toång soá ngaøy laøm vieäc: 32 ngaøy laøm vieäc
ST
T

TRÁCH
NHIỆM

1

Người sử
dụng đất

LƯU TRÌNH

- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn;

THỜI GIAN

Nộp hồ sơ

- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung

2

3

4

5

UBND xã
– thị trấn

Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường

UBND
huyện

Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường

6

7

Thành phần hồ sơ tách thửa:
- GCNQSDĐ (Bản chính + 02
bản sao y có thị thực).
- CMND, hộ khẩu người xin
tách, hợp thửa (02 bản sao y có
thị thực).
- 02 Bản vẽ hiện trạng vị trí .
- 02 Đơn xin tách hợp thửa đất.

UBND xã
– thị trấn

Người sử
dụng đất

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (Cập nhật biến động lên bản đồ số);
- Phát hành biên nhận;
- Lập báo cáo xác minh hiện trạng sử dụng đất; kiểm tra – xác nhận hồ sơ;
--------------------------------------------------------------------------------------- Viết thư mời: bổ sung hoặc trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết;

03 ngày

- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ (Xác minh);
* Hồ sơ đủ điều kiện: Viết vẽ GCNQSDĐ; Cập nhật biến động; Trình UBND huyện;
* Hồ sơ không đủ điều kiện: trả lại trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Phòng TNMT tiếp nhận hồ sơ của xã – thị trấn,
Kèm phiếu trả ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung

- Văn phòng UBND huyện
- Phó CT.UBND huyện

: Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
: Ký GCNQSDĐ

- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ về Phòng
Tài nguyên và Môi trường

20 ngày

05 ngày

01 ngày

* Hồ sơ đã được ký GCNQSDĐ: Vào sổ cấp GCN, Số địa chính; Lưu hồ sơ; Giao GCNQSDĐ, lập danh
sách giao hồ sơ
* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sơ sai kỹ thuật trong khâu viết vẽ: Phòng điều chỉnh và trình ký ngay khi nhận hồ sơ từ VP.UBND huyện.
- Tất cả những hồ sơ UBND huyện ký thông qua hoặc trả về được thông qua một bộ phận cập nhật tiến độ
và ghi rõ lý do trả về;

02 ngày

- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;

01 ngày

Thực hiện nghĩa vụ tài chính; Liên hệ UBND xã - thị trấn ký tên sổ nhận GCN. QSDĐ xã -thị trấn.

Nhận hồ sơ

...
QT: 09
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH TAÙCH, HỢP THỬA ĐẤT
(Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 và Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 32 ngaøy laøm vieäc
ST
T
TRÁCH
NHIỆM
LƯU TRÌNH THỜI GIAN
1
Người sử
dụng đất
Nộp hồ sơ
2
UBND xã
– thị trấn
03 ngày
3
Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường
20 ngày
4
UBND
huyện
05 ngày
01 ngày
5
Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường
02 ngày
6
UBND xã
– thị trấn
01 ngày
7
Người sử
dụng đất
Nhận hồ sơ
Thành phần hồ sơ tách thửa:
- GCNQSDĐ (Bản chính + 02
bản sao y có thị thực).
- CMND, hộ khẩu người xin
tách, hợp thửa (02 bản sao y
thị thực).
- 02 Bản vẽ hiện trạng vị trí .
- 02 Đơn xin tách hợp thửa đất.
- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn;
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung
- Văn phòng UBND huyện : Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
- Phó CT.UBND huyện : Ký GCNQSDĐ
- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ về Phòng
Tài nguyên và Môi trường
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (Cập nhật biến động lên bản đồ số);
- Phát hành biên nhận;
- Lập báo cáo xác minh hiện trạng sử dụng đất; kiểm tra – xác nhận hồ sơ;
---------------------------------------------------------------------------------------
- Viết thư mời: bổ sung hoặc trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết;
* Hồ đã được GCNQSDĐ: o sổ cấp GCN, Số địa chính; Lưu hồ ; Giao GCNQSDĐ, lập danh
sách giao hồ sơ
* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hsơ sai k thut trong khâu viết vẽ: Phòng điu chỉnh và tnh ký ngay khi nhận hsơ t VP.UBND huyện.
- Tất cả những hồ UBND huyện thông qua hoặc trả về được thông qua một bộ phận cập nhật tiến độ
và ghi rõ lý do trả về;
- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
Thực hiện nghĩa vụ tài chính; Liên hệ UBND xã - thị trấn ký tên sổ nhận GCN. QSDĐ xã -thị trấn.
- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ (Xác minh);
* Hồ sơ đủ điều kiện: Viết vẽ GCNQSDĐ; Cập nhật biến động; Trình UBND huyện;
* H sơ không đ điu kiện: tr li trong thời gian 10 ngày k tngày Phòng TNMT tiếp nhận h sơ ca xã th trấn,
m phiếu tr ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cn bsung
Sơ đồ quy trình tách, hợp thửa đất - Trang 2
Sơ đồ quy trình tách, hợp thửa đất - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ đồ quy trình tách, hợp thửa đất 9 10 371