Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ tách hợp thửa, chuyển nhượng, tặng cho

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH TAÙCH, HỢP THỬA – CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

QT:10

(Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 và Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và
Công văn số 5000/BTNMT-ĐĐ ngày 09/12/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 38 ngaøy laøm vieäc
ST
T

1

2

TRÁCH
NHIỆM
Người sử
dụng đất

UBND xã
– thị trấn

LƯU TRÌNH

THỜI GIAN

- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn (nơi nhà đất tọa lạc);
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (Cập nhật biến động lên bản đồ số);
- Phát hành biên nhận;
- Lập báo cáo xác minh hiện trạng sử dụng đất; Chứng thực hợp đồng

03 ngày

- Viết thư mời: bổ sung hoặc trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết;

3

4

Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường

UBND
huyện

- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ, Xác minh;
* Hồ sơ đủ điều kiện: Viết vẽ GCNQSDĐ; Cập nhật biến động; Trình UBND huyện;
* Hồ sơ không đủ điều kiện: trả lại trong thời gian 12 ngày kể từ ngày Phòng TNMT tiếp nhận hồ sơ của xã – thị trấn,
Kèm phiếu trả ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung

26 ngày

- Văn phòng UBND huyện
- Phó CT.UBND huyện

05 ngày

: Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
: Ký GCNQSDĐ

- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ về Phòng Tài nguyên và Môi trường

5

Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường

6

UBND xã
– thị trấn

7

Người sử
dụng đất

8

Thành phần hồ sơ tách thửa:
- 02 Đơn xin tách hợp thửa đất.
- GCNQSDĐ (Bản chính + 02
bản sao y có thị thực) hoặc 01
trong các loại giấy tờ về QSDĐ
được quy định tại khoản 1,2 và
5 Điều 50 Luật đất đai;
- 02 bản bản vẽ hiện trạng vị trí.
- Hợp đồng chuyển nhượng,
tặng cho (02 bản chính + 02
bản sao).
- Biên bản xác minh hiện trạng
sử dụng đất của UBND xã –
Thị trấn.
- CMND, hộ khẩu người xin
tách thửa và người nhận QSDĐ
(02 bản sao y có thị thực).

UBND xã
– thị trấn

01 ngày

* Hồ sơ đã được ký GCNQSDĐ: Vào sổ cấp GCN, Số địa chính; Lưu hồ sơ; Giao GCNQSDĐ, lập phiếu
chuyển thuế
* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sơ sai kỹ thuật trong khâu viết vẽ: Phòng điều chỉnh và trình ký ngay khi nhận hồ sơ từ VP.UBND huyện.
- Tất cả những hồ sơ UBND huyện ký thông qua hoặc trả về được thông qua một bộ phận cập nhật tiến độ
và ghi rõ lý do trả về.

- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
- Thông báo người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

Thực hiện nghĩa vụ tài chính; Liên hệ UBND xã - thị trấn ký tên sổ nhận GCN QSDĐ.

- N...
QT:10
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH TAÙCH, HỢP THỬA – CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 và Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và
Công văn số 5000/BTNMT-ĐĐ ngày 09/12/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 38 ngaøy laøm vieäc
ST
T
TRÁCH
NHIỆM
LƯU TRÌNH THỜI GIAN
1
Người sử
dụng đất
2
UBND xã
– thị trấn
03 ngày
3
Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường
26 ngày
4
UBND
huyện
05 ngày
01 ngày
5
Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường
02 ngày
6
UBND xã
– thị trấn
01 ngày
7
Người sử
dụng đất
8
UBND xã
– thị trấn
Thành phần hồ sơ tách thửa:
- 02 Đơn xin tách hợp thửa đất.
- GCNQSDĐ (Bản chính + 02
bản sao y có thị thực) hoặc 01
trong các loại giấy tờ về QSDĐ
được quy định tại khoản 1,2
5 Điều 50 Luật đất đai;
- 02 bản bản vẽ hiện trạng vị trí.
- Hợp đồng chuyển nhượng,
tặng cho (02 bản chính + 02
bản sao).
- Biên bản xác minh hiện trạng
sử dụng đất của UBND xã
Thị trấn.
- CMND, hộ khẩu người xin
tách thửa người nhận QSDĐ
(02 bản sao y có thị thực).
- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn (nơi nhà đất tọa lạc);
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung
- Văn phòng UBND huyện : Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
- Phó CT.UBND huyện : Ký GCNQSDĐ
- Văn thư Văn phòng UBND huyn : Đóng dấu GCNQSDĐ, chuyển h sơ v Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (Cập nhật biến động lên bản đồ số);
- Phát hành biên nhận;
- Lập báo cáo xác minh hiện trạng sử dụng đất; Chứng thực hợp đồng
- Viết thư mời: bổ sung hoặc trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết;
* Hồ đã được ký GCNQSDĐ: Vào sổ cấp GCN, S địa chính; Lưu hồ sơ; Giao GCNQSDĐ, lập phiếu
chuyển thuế
* Hồ sơ UBND huyện trả về :
- Hsơ sai k thut trong khâu viết vẽ: Phòng điu chỉnh và tnh ký ngay khi nhận hsơ t VP.UBND huyện.
- Tất cả những hồ UBND huyện thông qua hoặc trả về được thông qua một bộ phận cập nhật tiến độ
và ghi rõ lý do trả về.
- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
- Thông báo người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
Thực hiện nghĩa vụ tài chính; Liên hệ UBND xã - thị trấn ký tên sổ nhận GCN QSDĐ.
- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ, Xác minh;
* Hồ sơ đủ điều kiện: Viết vẽ GCNQSDĐ; Cập nhật biến động; Trình UBND huyện;
* H không đđiều kiện: tr lại trong thời gian 12 ngày kể t ngày Phòng TNMT tiếp nhận h của xã thị trn,
m phiếu tr ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bsung
- Nhận hồ sơ thuế từ người sử dụng đất;
- Giao GCN QSDĐ;
- Chuyển hồ sơ thuế cho Phòng TNMT
Sơ đồ tách hợp thửa, chuyển nhượng, tặng cho - Trang 2
Sơ đồ tách hợp thửa, chuyển nhượng, tặng cho - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ đồ tách hợp thửa, chuyển nhượng, tặng cho 9 10 246