Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ tổ chức bộ máy Kho Bạc NN

Được đăng lên bởi minhlacaigai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ban
Kế
hoạch
TH

Ban
Kế
toán

Ban
Thanh
toán
vốn
đầu tư

Ban
Huy
động
vốn

Ban
Kho
quỹ

Ban
Kiểm
tra
kiểm
soát

Ban
Tổ
chức
cán
bộ

Ban Tài
vụ quản
trị

Sở
Giao
dịch

Văn
phòng

Trung
tâm tin
học và
thống kê

Đơn vị sự nghiệp

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
TỈNH, THÀNH PHỐ

Phòng
Kế
hoạch
tổng
hợp

Phòng
Kế toán

Phòng
Thanh
toán
vốn
đầu tư

Phòng
Kho
quỹ

Phòng
Kiểm
tra
kiểm
soát

Phòng
Tổ
chức
cán bộ

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
QUẬN, HUYỆN

Bộ phận
KHTH

Bộ phận Kế
toán

Bộ phận Kho
quỹ

Trung
tâm bồi
dưỡng
nghiệp
vụ

Điểm Giao
dịch

Phòng
Tin học

Phòng
Hành
chính,
Tài vụ
quản trị

Tạp chí
quản lý
ngân
quỹ
quốc
gia

...
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
TỈNH, THÀNH PHỐ
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ban
Kế
hoạch
TH
Ban
Thanh
toán
vốn
đầu tư
Ban
Huy
động
vốn
Ban
Kiểm
tra
kiểm
soát
Văn
phòng
Sở
Giao
dịch
Trung
tâm tin
học và
thống kê
Trung
tâm bồi
dưỡng
nghiệp
vụ
Tạp chí
quản lý
ngân
quỹ
quốc
gia
Phòng
Kế toán
Phòng
Kế
hoạch
tổng
hợp
Phòng
Thanh
toán
vốn
đầu tư
Phòng
Kiểm
tra
kiểm
soát
Phòng
Tổ
chức
cán bộ
Phòng
Tin học
Phòng
Hành
chính,
Tài vụ
quản trị
Phòng
Kho
quỹ
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
QUẬN, HUYỆN
Bộ phận
KHTH
Bộ phận Kế
toán
Bộ phận Kho
quỹ
Điểm Giao
dịch
Ban
Kế
toán
Ban
Kho
quỹ
Ban
Tổ
chức
cán
bộ
Ban Tài
vụ quản
trị
Đơn vị sự nghiệp
Sơ đồ tổ chức bộ máy Kho Bạc NN - Người đăng: minhlacaigai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sơ đồ tổ chức bộ máy Kho Bạc NN 9 10 662