Ktl-icon-tai-lieu

SỔ GHI CHÉP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Được đăng lên bởi vptvtrannhatduat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4084 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1
TRƯỜNG TH, THCS & THPT QUỐC TẾ Á CHÂU
CƠ SỞ: TRẦN NHẬT DUẬT
----O0O----

SỔ GHI CHÉP
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Họ và tên giáo viên:……………………………………..
Tổ chuyên môn:………………………………………..

Năm học 2014 - 2015

Họ và tên giáo viên:…………………………
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………
Tổ chuyên môn:……………………………..
Năm vào ngành giáo dục:………………………
Nhiệm vụ được giao trong năm học:………………………………………………………………...

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 – 2015
Căn cứ văn bản số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về hướng dẫn triển khai bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015;
Căn cứ Kế hoạch số 2549/KH-GDĐT-TC ngày 28/7/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về
hướng dẫn triển khai bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường
xuyên năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư số 31/2011 ngày 08/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban
hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Thông tư số 32/2011 ngày
08/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên Tiểu học; Thông tư số 36/2011 ngày 17/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non;
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục
thường xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số 365/KH-GDĐT ngày 12/8/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về
hướng dẫn triển khai bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2014-2015.
Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ngày 11/08/2014 của Trường TH, THCS & THPT
Quốc tế Á Châu về việc bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015.
Giáo viên Bộ môn ………………………………….xây dựng kế họach bồi dưỡng thường xuyên năm
học 2014-2015 như sau:

Nội dung bồi dưỡng 2:
+ Chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học tích cực (sơ đồ tư duy, phương pháp bàn
tay nặn bột..)
+ Chuyên đề chuẩn kiến thức kỹ năng.
+ Giáo dục kỹ năng sống, tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục bảo vệ
môi trường vào các tiết dạy.
+ Bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy

...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1
TRƯỜNG TH, THCS & THPT QUỐC TẾ Á CHÂU
CƠ SỞ: TRẦN NHẬT DUẬT
----O0O----
SỔ GHI CHÉP
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Họ và tên giáo viên:……………………………………..
Tổ chuyên môn:………………………………………..
Năm học 2014 - 2015
SỔ GHI CHÉP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN - Trang 2
SỔ GHI CHÉP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN - Người đăng: vptvtrannhatduat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
SỔ GHI CHÉP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 9 10 908