Ktl-icon-tai-lieu

Sổ ghi nhận xử lý thông tin

Được đăng lên bởi diemha020778-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ
HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

SỔ GHI NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
Ngày giờ

Người chuyển
giao

Cơ quan/đơn
vị

SĐT

Nội dung thông
tin

Người nhận

Thời gian

Ghi chú

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2011
Người lập

1

...
TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ
HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ ---------------------------
SỔ GHI NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
Ngày giờ
Người chuyển
giao
Cơ quan/đơn
vị
SĐT
Nội dung thông
tin
Người nhận Thời gian Ghi chú
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2011
Người lập
1
Sổ ghi nhận xử lý thông tin - Người đăng: diemha020778-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sổ ghi nhận xử lý thông tin 9 10 851