Ktl-icon-tai-lieu

SỔ GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi haivannguyen2005
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1832 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ QUỐC PHÒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 4

SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH
Môn học : QUA BAN LẠNH
Lớp : ……………………………………….
Họ và tên giáo viên : ……………………….
Năm học:.......................................................

Quyển số:.......

1

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 23 giờ.
Bài học trước:....................................................
Thực hiện từ ngày..............đến ngày……………

TÊN BÀI: Bài 1; Nguyên lý hoạt động, cấu tạo tủ lạnh gia đình
Môc tiªu cña bµi:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Kiến thức:
- Kiến thức:
+ Sơ đồ nguyên lý tủ lạnh
+ Cấu tạo các bộ phận tủ lạnh gia đình
- Kỹ năng:
+ Trình bầy nguyên lý làm việc tủ lạnh gia đình
+ Trình bầy cấu tạo tủ lạnh gia đình
- Thái độ:
+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
Bản vẽ thi công, bảng, phấn
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Kết hợp các phương pháp thuyết trình, phát vấn, giải thích, trực quan, làm mẫu, rèn
luyện thực hành.
- Hướng dẫn ban đầu cho cả lớp.
- Hướng dẫn thường xuyên: Cho học sinh luyện tập theo nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc: Cho cả lớp.
- Lấy học sinh làm trung tâm.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
T
T
1

Thời gian: 5 phút.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

Dẫn nhập
Hiệu quả và tiện lợi khi sử dụng tủ HĐ1: Thuyết
lạnh gia đình.
trình, giảng giải,
phát vấn

2

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC
SINH

HĐ1: Lắng
nghe, ghi
chép, trả lời

THỜI
GIAN

10
Phút

2

Hướng dẫn ban đầu
HĐ2: Thuyết
trình, giảng giải.

HĐ2: Lắng
nghe, ghi
chép

HĐ3: Giới thiệu
nguyên lý làm
1.3. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý tủ
việc tủ lạnh
lạnh gián tiếp

HĐ3; Lắng
nghe, quan
sát.

1. Nguyên lý làm việc
1.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý tủ
lạnh trực tiếp
1.2. Nguyên lý làm việc

600
phút

1.4. Nguyên lý làm việc
2. Cấu tạo tủ lạnh gia đình
2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén
2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ
2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

HĐ4: Giới thiệu
bản vẽ cấu tạo tủ
lạnh.

HĐ4: Lắng
nghe, quan
sát

HĐ8: Quan sát,
giải thích và
hướng dẫn

HĐ8: Thực
hiện các thao 1350
tác
phút

HĐ9: Kiểm tra
và nhận xét quá
trình thực hiện
của hs.

HĐ9: Chú ý
lắng nghe.

2.4. Cấu tạo, hoạt động van tiết lưu

3

4

5

2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị
phụ
Hướng dẫn thường xuyên
1. Phân chia lớp thành các nhóm.
2. Phân tích các thao tác để học sinh
theo dõi.
3. Cho học sinh thực hiện thứ tự các
bước của quá trình.
Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả thực hiện của học
sinh.
- Kiểm tra các thao tác, thời gian và
thái độ học tập của sinh viên.
- Kiểm tra vệ sinh và an t...
1
BỘ QUỐC PHÒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 4
SỔ GIÁO ÁN
THỰC HÀNH
Môn học : QUA BAN LẠNH
Lớp : ……………………………………….
Họ và tên giáo viên : ……………………….
Năm học:.......................................................
Quyển số:.......
SỔ GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỔ GIÁO ÁN - Người đăng: haivannguyen2005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
SỔ GIÁO ÁN 9 10 550