Ktl-icon-tai-lieu

Sổ hướng dẫn tổ chức thi GVCN giỏi

Được đăng lên bởi dafwarrior-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 3072 /SGDĐT-VP
V/v hướng dẫn tổ chức hội thi
giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị;
- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;
- Hiệu trưởng trường Thực nghiệm GDPT tỉnh;
- Hiệu trưởng trường Dạy trẻ khuyết tật;
- Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú;
- Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thị.
Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT),
ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp
(GVCN) giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX); nhằm tuyển
chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong các cơ sở giáo
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực,
học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp; phát hiện, tuyên dương và
nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo
dục bậc trung học, thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học
sinh; nhằm đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây
dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên
(GV), đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức
hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,
cụ thể như sau:
1. Các cấp tổ chức hội thi và đối tượng áp dụng
1.1. Đối tượng áp dụng
Giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông
và GDTX, bao gồm: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ
thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ
thông dân tộc bán trú, trường trung học phổ thông chuyên và trung tâm GDTX (gọi
chung là trường).
1.2. Các cấp tổ chức hội thi
– Hội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần;
– Hội thi cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần;
– Hội thi cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần;
– Liên hoan GVCN giỏi toàn quốc dạy giỏi tổ chức 5 năm một lần.
2. Hướng dẫn tổ chức hội thi cấp trường
2.1. Thời gian và địa điểm tổ chức
– Tổ chức lần thứ nhất vào năm học 2013-2014 (chu kì 1 năm 1 lần);
– Tổ chức bình bầu tại trường.
2.2. Đối tượng và điều kiện dự thi
– Đối tượng: GV đang làm công tác chủ nhiệm lớp tại trường;
– Điều kiện:

+ GV được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viê...
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3072 /SGDĐT-VP Tây Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2013
V/v hướng dẫn tổ chức hội thi
giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.
Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị;
- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;
- Hiệu trưởng trường Thực nghiệm GDPT tỉnh;
- Hiệu trưởng trường Dạy trẻ khuyết tật;
- Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú;
- Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thị.
Căn cứ Thông số 43/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT),
ngày 26 tháng 11 năm 2012 v việc ban hành Điều lệ hi thi giáo viên chủ nhiệm lp
(GVCN) giỏi giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên (GDTX); nhằm tuyển
chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong các sgiáo
dục phổ thông giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực,
học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp; phát hiện, tuyên dương
nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo
dục bậc trung học, thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học
sinh; nhằm đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ phạm của đội ngũ, từ đó xây
dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lp của giáo viên
(GV), đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Sở Giáo dục Đào tạo hướng dẫn tổ chức
hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phthông và giáo dục thường xuyên,
cụ thể như sau:
1. Các cấp tổ chức hội thi và đối tượng áp dụng
1.1. Đối tượng áp dụng
Giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm trong các sở giáo dục phổ thông
GDTX, bao gồm: trưng tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ
thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ
thông dân tộc bán trú, trường trung học phổ thông chuyên trung tâm GDTX (gọi
chung là trường).
1.2. Các cấp tổ chức hội thi
Hội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần;
– Hội thi cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần;
– Hội thi cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần;
– Liên hoan GVCN giỏi toàn quốc dạy giỏi tổ chức 5 năm một lần.
2. Hướng dẫn tổ chức hội thi cấp trường
2.1. Thời gian và địa điểm tổ chức
– Tổ chức lần thứ nhất vào năm học 2013-2014 (chu kì 1 năm 1 lần);
– Tổ chức bình bầu tại trường.
2.2. Đối tượng và điều kiện dự thi
– Đối tượng: GV đang làm công tác chủ nhiệm lớp tại trường;
– Điều kiện:
Sổ hướng dẫn tổ chức thi GVCN giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ hướng dẫn tổ chức thi GVCN giỏi - Người đăng: dafwarrior-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sổ hướng dẫn tổ chức thi GVCN giỏi 9 10 218