Ktl-icon-tai-lieu

Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 10/2013/TT-LLTP
TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

SỔ
CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Quyển số:...............................................................
Mở sổ: ngày.............tháng.........năm...................
Khoá sổ: ngày...........tháng.........năm...................

STT

Ngày tiếp nhận
Họ và tên người được
hồ sơ yêu cầu
cấp Phiếu lý lịch tư pháp
cấp Phiếu lý
lịch tư pháp

Đối tượng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Công
dân VN

Người
nước
ngoài

Cơ quan NN,
tổ chức CT,
tổ chức CTXH1

Cơ quan
tiến hành
tố tụng

Loại Phiếu lý lịch tư
pháp

Số 1

Số 2

Số của Phiếu lý lịch
tư pháp

Ngày trả
Phiếu
lý lịch tư pháp

Ký nhận
Phiếu lý lịch
tư pháp

Trang…..
1

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

...
Mẫu số 10/2013/TT-LLTP
TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
SỔ
CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Quyển số:...............................................................
Mở sổ: ngày.............tháng.........năm...................
Khoá sổ: ngày...........tháng.........năm...................
Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp - Trang 2
Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp 9 10 441