Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay cán bộ đoàn

Được đăng lên bởi lolita-maichi
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

SỔ TAY CÁN BỘ ĐOÀN

Hà Nội, tháng 9 năm 2014

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

Phần I: Các quy định chung về công tác Đoàn trong trường Đại học

5

1. Các văn bản quan trọng về công tác Đoàn

5

1.1 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá X

5

1.2 Luật Thanh niên Số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005

13

1.3 Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

13

1.4 Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhà trường

16

2. Một số quy định cụ thể

18

2.1. Quy định về công tác quản lý đoàn viên

18

2.2 Công tác kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Đoàn các cấp

20

2.3 Vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên của tổ chức Đoàn

21

2.4 Công tác bầu cử của Đoàn

21

2.5 Công tác Kỷ luật của Đoàn

23

Phần II: Các mảng hoạt động chính của tổ chức Đoàn trường học

27

1. Công tác chính trị tư tưởng

27

2. Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ

27

2.1 Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ
tổ quốc”

27

2.2 Phong trào “Đồng hành cùng thanh thanh niên lập thân, lập nghiệp”

28

2.3 Phong trào “Tôi yêu Hà Nội”

28

2.4 Phong trào hiến máu nhân đạo

29

2.5 Phong trào văn hoá văn nghệ-thể dục thể thao

29

3. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và giữ vai trò
nòng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên

30

3.1 Công tác củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn

30

3.2 Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đoàn

30

3.3 Đoàn tham gia xây dựng Đảng

30

3.4 Đoàn giữ vai trò nòng cốt chính trị với Hội Sinh viên

30

4. Các chương trình, đề án tổ chức oạt động, mô hình hay, sáng tạo

30

Phần III: Các kỹ năng công tác Đoàn trong trường học

31

1. Kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi đoàn và triển khai các văn bản

31

1.1 Những quy định về sinh hoạt chi đoàn

31

1.2 Một số điểm Bsn chấp hành chi đoàn chú ý khi tiến hành tổ chức sinh
hoạt chi đoàn

32

1.3 Kỹ năng triển khsi văn bản

33

2. Kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể cho chi đoàn

33

2.1 Kỹ năng tổ chưc trò chơi

34

2.2 Làm thế nào để có nhiều chương trình

36

2.3 Cách xử lý các tình huống bất trắc

37

3. Kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động tình nguyện

40

3.1 Xây dụng kế hoạch tổ chức hoạt động

40

3.2 Tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện

42

3.3 Công tác chỉ đạo

43

Phần IV: Hệ thống tổ chức Đoàn TN – Hội SV trường

44

Cơ cấu tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường

44

1.

1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Đoàn trường

44

1.2 Danh sách các liên chi đoàn và ch...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
SỔ TAY CÁN BỘ ĐOÀN
SỔ TAY CÁN BỘ ĐOÀN
Hà Nội, tháng 9 năm 2014
Sổ tay cán bộ đoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay cán bộ đoàn - Người đăng: lolita-maichi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Sổ tay cán bộ đoàn 9 10 58