Ktl-icon-tai-lieu

Sổ theo dõi giải quyết tranh chấp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 26/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài
Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài
………………………………………………………………………………………
….
……………………………………………………………………………………….
.

SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
QUYỂN SỐ:………………………………
Mở ngày ………tháng……….năm………….

SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
STT

Số hiệu

Ngày,

Họ và

Địa chỉ

Nội

Giá trị

Tranh

Ngày

Phí

Ghi

1

vụ kiện1

giờ
nhận
đơn
kiện

tên
nguyên
đơn, bị
đơn

liên lạc
của
nguyên
đơn, bị
đơn

dung
của vụ
tranh
chấp

tranh
chấp

chấp
đang
giải
quyết

Tranh
chấp
đã giải
quyết
xong

trọng
tài dự
kiến

chú

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm ……. đến ngày 31 tháng 12 năm ……… )
- Tổng số tranh chấp đã thụ lý:
…………………………………………………………………
- Tổng số tranh chấp đang giải quyết:
………………………………………………………….
- Tổng số tranh chấp đã giải quyết xong:
……………………………………………………...
Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh
của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài
nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
____________
1

Số hiệu vụ kiện được ghi theo thứ tự số 1 cho đến hết năm và bao gồm phần số,
năm và ký hiệu chữ vụ kiện là VK, ví dụ vụ kiện số 1 của năm 2012 được ghi như
sau: 01/2012-VK

...
Mẫu số 26/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài
Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài
………………………………………………………………………………………
….
……………………………………………………………………………………….
.
SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
QUYỂN SỐ:………………………………
Mở ngày ………tháng……….năm………….
SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
STT Số hiệu Ngày, Họ và Địa chỉ Nội Giá trị Tranh Ngày Phí Ghi
Sổ theo dõi giải quyết tranh chấp - Trang 2
Sổ theo dõi giải quyết tranh chấp - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sổ theo dõi giải quyết tranh chấp 9 10 764