Ktl-icon-tai-lieu

SỔ THEO DÕI THANH TRA & KIỂM TRA

Được đăng lên bởi tracdianghia
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẦY THUỐC ĐÔNG Y
HẢI VƯƠNG

SỔ THEO DÕI
THANH TRA & KIỂM TRA
Tên cơ sở:..............................................
Điện thoại:............................................
Địa chỉ:.....................................................

Năm..........................................................

SỔ THANH TRA & KIỂM TRA
- Ngày ……..tháng………năm………được kiểm tra
- Số công văn tiếp nhận:………………………………….
- Đoàn kiểm tra:…………………………………………
- Nội dung kiểm tra:
+Về việc:…………………………………………………...
…………………………………………………………......
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………..
+ Yêu cầu khắc phục::…………………………………….
……………………………………………………………..
+ Kết quả:……..…………………………………………..
……………………………………………………………..

- Ngày ……..tháng………năm………được kiểm tra
- Số công văn tiếp nhận:………………………………….
- Đoàn kiểm tra:…………………………………………
- Nội dung kiểm tra:
+Về việc:…………………………………………………...
…………………………………………………………......
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………..
+ Yêu cầu khắc phục::…………………………………….
……………………………………………………………..
+ Kết quả:……..…………………………………………..
……………………………………………………………..

- Ngày ……..tháng………năm………được kiểm tra
- Số công văn tiếp nhận:………………………………….
- Đoàn kiểm tra:…………………………………………
- Nội dung kiểm tra:
+Về việc:…………………………………………………...
…………………………………………………………......
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………..
+ Yêu cầu khắc phục::……………………………………...
……………………………………………………………...
+ Kết quả:……..……………………………………………
………………………………………………………………

- Ngày ……..tháng………năm………được kiểm tra
- Số công văn tiếp nhận:………………………………….
- Đoàn kiểm tra:…………………………………………
- Nội dung kiểm tra:
+Về việc:…………………………………………………...
…………………………………………………………......
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………..
+ Yêu cầu khắc phục::…………………………………….
……………………………………………………………..
+ Kết quả:……..…………………………………………..
……………………………………………………………..

Dược sĩ quản lý chuyên môn

Người lập bảng

SỔ THANH TRA & KIỂM TRA
- Ngày ……..tháng………năm………được kiểm tra
- Số công văn tiếp nhận:………………………………….
- Đoàn kiểm tra:…………………………………………
- Nội dung kiểm tra:
+Về việc:…………………………………………………...
…………………………………………………………......
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………..
+ Yêu cầu khắc phục::…………………………………….
……………………………………………………………..
+ Kết quả:……..…………………………………………..
……………………………………………………………..

- Ngày ……..tháng………năm………được kiểm tra
- Số công văn tiếp nhận:………………………………….
- Đoàn kiểm tra:…………………………………………
- Nội dung ki...
QUẦY THUỐC ĐÔNG Y
HẢI VƯƠNG
SỔ THEO DÕI
THANH TRA & KIỂM TRA
Tên cơ sở:..............................................
Điện thoại:............................................
Địa chỉ:.....................................................
Năm..........................................................
SỔ THEO DÕI THANH TRA & KIỂM TRA - Trang 2
SỔ THEO DÕI THANH TRA & KIỂM TRA - Người đăng: tracdianghia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
SỔ THEO DÕI THANH TRA & KIỂM TRA 9 10 147