Ktl-icon-tai-lieu

SỔ THEO DÕI

Được đăng lên bởi thuhien10sm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THCS Thạnh Đông A
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

SỔ THEO DÕI

Stt

Họ và tên giáo
viên

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Ng T Tuyết Mai
Mai T. T .Thu
Phạm T.Hạnh
Bùi T.P.Thuyên
Ng Hữu Phước
Ng Đức Thịnh
Ng Đức Tôn
Ng Văn Hải
Lê Quốc Dũng
Phạm Thế Dân

Giáo viên bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 – 2015
Nội dung
Sổ kế hoạch
Sổ BDTX
Bài thu hoạch
Kết Xếp
T.g kiểm
T.G kiểm
Điểm
quả loại
tra(ký, ghi họ
tra(ký, ghi họ
Kết quả
Kết quả
và tên người
và tên người Nd1 Nd2 Nd3
kt)
kt)

Thạnh Đông A, ngày 17 tháng 7 năm 2014
Tổ trưởng
Nguyễn Thị Tuyết Mai

Pg

...
Trường THCS Thạnh Đông A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
SỔ THEO DÕI
Giáo viên bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 – 2015
Stt
Họ và tên giáo
viên
Nội dung
Kết
quả
Xếp
loại
Pg
Sổ kế hoạch Sổ BDTX Bài thu hoạch
Kết quả
T.g kiểm
tra(ký, ghi họ
và tên người
kt)
Kết quả
T.G kiểm
tra(ký, ghi họ
và tên người
kt)
Điểm
Nd1 Nd2 Nd3
01 Ng T Tuyết Mai
02 Mai T. T .Thu
03 Phạm T.Hạnh
04 Bùi T.P.Thuyên
05 Ng Hữu Phước
06 Ng Đức Thịnh
07 Ng Đức Tôn
08 Ng Văn Hải
09 Lê Quốc Dũng
10 Phạm Thế Dân
Thạnh Đông A, ngày 17 tháng 7 năm 2014
Tổ trưởng
Nguyễn Thị Tuyết Mai
SỔ THEO DÕI - Người đăng: thuhien10sm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
SỔ THEO DÕI 9 10 709