Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tiền gửi ngân hàng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị:………………
Địa chỉ:………………

Mẫu số S08-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỐ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Nơi mở tài khoản giao dịch:………….
Số hiệu tài khoản tại nơi gửi:.………

Ngày,
tháng
ghi sổ

A

chứng từ

Tài
Diễn
giải

Số
hiệu

Ngày,
tháng

B

C

Số tiền

khoản đối

Ghi chú

ứng
Thu

D

E

Còn lại

(gửi vào)

Chi
(rút ra)

1

2

3

F

x

x

- Số dư
đầu kỳ
- Số
phát
sinh
trong
kỳ
x

- Cộng
số phát
sinh
trong
kỳ

x

x

- số dư
cuối kỳ

- Sổ này có…….trang, đánh từ trang số 01 đến trang …

x

- Ngày mở sổ:..............................................

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ....tháng ....năm ....
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

...
Đơn vị:………………
Địa chỉ:………………
Mẫu số S08-DN
(Ban hành theo số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỐ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Nơi mở tài khoản giao dịch:………….
Số hiệu tài khoản tại nơi gửi:.………
Ngày,
tháng
ghi sổ
chứng từ
Diễn
giải
Tài
khoản đối
ứng
Số tiền
Ghi chú
Số
hiệu
Ngày,
tháng
Thu
(gửi vào)
Chi
(rút ra)
Còn lại
A B C D E 1 2 3 F
- Số dư
đầu kỳ
- Số
phát
sinh
trong
kỳ
- Cộng
số phát
sinh
trong
kỳ
- số dư
cuối kỳ
x
x x x
x x
- Sổ này có…….trang, đánh từ trang số 01 đến trang
Sổ tiền gửi ngân hàng - Trang 2
Sổ tiền gửi ngân hàng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sổ tiền gửi ngân hàng 9 10 79