Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 4
(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

SỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO

TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG
CÁO:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Quyển số ..................../..................../
Mở sổ ngày ..…….. tháng ..…….. năm ..………..
Khóa sổ ngày ..…….. tháng ..….. năm ..………..

Số
TT

Thời điểm
nộp hồ sơ
Giờ Ngày
phút tháng

Người nộp hồ sơ
Tên Tổ
chức

Giấy
CMND/ hộ

Nội dung sản
phẩm quảng
cáo

Giấy tờ có
trong hồ
sơ

Người
nộp hồ
sơ
(ký

Cán
bộ
tiếp
nhận

Ghi chú

1

2

năm

hoặc cá
nhân

chiếu

3

4

5

6

7

tên)

hồ sơ

8

(ký
9

10

Trang số ………… / tổng số…………trang

...
Mu s 4
(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
SỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO
TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG
CÁO:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Quyển số ..................../..................../
Mở sổ ngày ..…….. tháng ..…….. năm ..………..
Khóa sổ ngày ..…….. tháng ..….. năm ..………..
S
TT
Thời điểm
nộp hồ sơ
Người nộp hồ sơ
Nội dung sản
phẩm quảng
cáo
Giấy tờ có
trong hồ
Người
nộp hồ
(ký
Cán
bộ
tiếp
nhận
Ghi chú
Giờ
phút
Ngày
tháng
Tên Tổ
chức
Giấy
CMND/ hộ
Sổ tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo - Trang 2
Sổ tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sổ tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo 9 10 287