Ktl-icon-tai-lieu

Sơ yếu lí lịch học sinh sinh viên

Được đăng lên bởi Ngheo Ak Ke Tui
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2019 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ảnh
4x6
(mới chụp
chưa quá
3 tháng)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN
I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH, SINH VIÊN

- Họ và tên: .......….................................….........

- Nam, Nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1) ……………..

- Ngày tháng và năm sinh: .…………………….

- Nơi sinh: ................……………………………...

- Dân tộc: ………………………………………..

- Hộ khẩu thường trú: .................................………

- Tôn giáo: .................................…....………….

............................................................….......……..

- Kết quả học lớp cuối cấp ở THPT:

- Thành phần xuất thân (công nhân viên chức

* Xếp loại về học tập: .........................………

ghi 1, Nông dân ghi 2, Khác ghi 3)

* Xếp loại về hạnh kiểm: ................…………

- Số chứng minh thư nhân dân: ..........……….........

* Xếp loại tốt nghiệp: .......................…..……

- Số thẻ HS, SV

- Ngày vào Đoàn TNCSHCM: .....................…..

(ghi theo mã số trong Giấy báo nhập học)

- Ngày vào Đảng CSVN: .............................…..
- Khen thưởng, kỷ luật: ............................................…………….........................................................…......
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động (ghi rõ thời gian, nơi học tập, công tác, lao động hoặc
đơn vị phục vụ, chức vụ, danh hiệu nghề nghiệp, bậc lương).
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................
Ảnh
4 x 6
(mới chụp
chưa quá
3 tháng)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________
SƠ YU LÝ LCH HC SINH, SINH VIÊN
I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH, SINH VIÊN
- Họ và tên: .......….................................…......... - Nam, Nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1) ……………..
- Ngày tháng và năm sinh: .……………………. - Nơi sinh: ................……………………………...
- Dân tc: …………………….. - Hộ khẩu thường trú: .................................………
- Tôn giáo: .................................…....…………. ............................................................….......……..
- Kết quả học lớp cuối cấp ở THPT: - Thành phn xuất thân (công nhân viên chức
* Xếp loại về học tập: .........................………
ghi 1, Nông dân ghi 2, Kc ghi 3)
* Xếp loại về hạnh kiểm: ................………… - Số chứng minh thư nhân dân: ..........……….........
* Xếp loại tốt nghiệp: .......................…..……
- Số thẻ HS, SV
- Ngày vào Đoàn TNCSHCM: .....................…..
(ghi theo mã số trong Giấy báo nhập học)
- Ngày vào Đảng CSVN: .............................…..
- Khen thưởng, kỷ luật: ............................................…………….........................................................…......
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động (ghi rõ thời gian, nơi học tập, công tác, lao động hoặc
đơn vị phục vụ, chức vụ, danh hiệu nghề nghiệp, bậc lương).
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH
1. Cha:
- Họ và tên: ......................................……................ Quốc tịch: ........…....................…................................
- Dân tộc: ....................................………………….. Tôn giáo: ..............……...............................................
- Hộ khẩu thường trú: ............................................................…………..............….......….....……................
- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): ...................................................……………...…….
Trước 30-4-1975:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Từ 30-4-1975 đến nay:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Sơ yếu lí lịch học sinh sinh viên - Trang 2
Sơ yếu lí lịch học sinh sinh viên - Người đăng: Ngheo Ak Ke Tui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ yếu lí lịch học sinh sinh viên 9 10 268