Ktl-icon-tai-lieu

Sơ yếu lí lịch

Được đăng lên bởi t-p-linh077
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 1a- ĐTT/2011
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………..,ngày……tháng…….năm 2011

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN
Ngạch:………………..
Kính gửi: - Hội đồng Tuyển dụng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính
- Thủ trưởng đơn vị..........................................…...............
- Tên tôi là:
Nam, Nữ:
- Sinh ngày:
- Quê quán:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
ĐT liên lạc:
- Dân tộc:
- Trình độ đào tạo:
- Chuyên ngành đào tạo:
Cơ sở đào tạo:
- Ngoại ngữ:
Tin học:
Đối tượng ưu tiên nếu có (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):
…………………………………………………………………………………..
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức
của..................................................tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu
chuẩn để tham gia dự kỳ thi tuyển công chức. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự
thi tuyển tại Hội đồng tuyển dụng công chức của Tổng cục Hải quan theo chuyên
ngành…………………………………………….....................................................
vào đơn vị……………………………………………………………………………..
Nếu trúng tuyển, tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và của
Tổng cục Hải quan.
Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm:
1- Bản khai lý lịch (theo mẫu của Hội đồng tuyển dụng);
2- Bản sao Giấy khai sinh;
3- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
4- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ,
gồm:......................................................................................................................
5- Bản điểm kết quả học tập toàn khoá;
6- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ người nhận; 02 ảnh màu cỡ
4x6cm;
7- Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên được cơ quan có thẩm quyên chứng
thực (nếu có);
Toàn bộ bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên
quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển,
tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn,
điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm truớc pháp luật về các bản chụp văn
bằng, chứng chỉ và giấy tờ khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả
tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.

Kính đơn
(ghi rõ họ tên và ký)

Mẫu 1b- ĐXT/2011
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………..,ngày……tháng…….năm 2011

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN
Ngạch:………………..
Kính gửi:

- Hội đồng Tuyển dụng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính
- Cục trưởng cục Hải quan .............................................….
- Tên...
Mu 1a- ĐTT/2011
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp - T do - Hnh phúc
..,ngàytháng.năm 2011
ĐƠN XIN D THI TUYN CÔNG CHC HI QUAN
Ngch:..
Kính gi:
- Hi đng Tuyn dng Tng cc Hi quan, B Tài chính
- Th trưng đơn v.........................................................
- Tên tôi là: Nam, N:
- Sinh ngày:
- Quê quán:
- H khu thưng trú:
- Ch hin nay: ĐT liên lc:
- Dân tc:
- Trình đ đào to:
- Chuyên ngành đào to: Cơ s đào to:
- Ngoi ng: Tin hc:
Đi tưng ưu tiên nếu có (ghi thuc đi tưng ưu tiên nào):
..
Sau khi nghiên cu điu kin đăng ký d thi tuyn công chc
ca..................................................tôi thy bản thân i đủ điu kin, tiêu
chun đ tham gia d k thi tuyn công chc. Vì vy, tôi làm đơn này đăng ký d
thi tuyn ti Hi đng tuyn dng công chc ca Tng cc Hi quan theo chuyên
ngành.....................................................
vào đơn v..
Nếu trúng tuyn, tôi xin chp hành nghiêm túc mi quy đnh ca Nhà nưc và ca
Tng cc Hi quan.
H sơ gi kèm theo đơn này gm:
1- Bn khai lý lch (theo mu ca Hi đng tuyn dng);
2- Bn sao Giy khai sinh;
3- Giy chng nhn sc kho do cơ quan y tế có thm quyn cp;
4- Bn sao có công chng các văn bng, chng ch,
gm:......................................................................................................................
5- Bn đim kết qu hc tp toàn khoá;
6- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, đa ch ni nhn; 02 nh màu c
4x6cm;
7- Bn sao Giy chng nhn ưu tiên đưc cơ quan có thm quyên chng
thc (nếu có);
Toàn b bn sao có công chng văn bng, chng ch và các giy t liên
quan khác trong h sơ d tuyn ca tôi nêu trên khi đưc thông báo trúng tuyn,
tôi s hoàn chnh li theo đúng quy đnh.
Tôi xin cam đoan h sơ d tuyn ca tôi là s tht, đúng và đ tiêu chun,
điu kin d tuyn. Tôi xin chu trách nhim truc pháp lut v các bn chp văn
bng, chng ch và giy t khác np trong h sơ d tuyn, nếu sai thì kết qu
tuyn dng ca tôi s b cơ quan có thm quyn tuyn dng hu b.
Kính đơn
(ghi rõ h tên và ký)
Sơ yếu lí lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sơ yếu lí lịch - Người đăng: t-p-linh077
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Sơ yếu lí lịch 9 10 827