Ktl-icon-tai-lieu

Sơ yếu lý lịch

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....,ngày ... tháng ... năm ...

SƠ YẾU LÝ LỊCH
1. Họ và tên :
Bí danh ( nếu có ):

Nam/ Nữ

2. Ngày tháng năm sinh :
3. Nơi sinh :
4. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác):
5. Quốc tịch :
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):
9. Điện thoại, fax, email:
10. Trình độ văn hoá:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Nghề nghiệp:
Công chức  Nhà nước Viên chức Nhà nước
Khác
13. Thái độ chính trị:
Đảng viên
Chưa Đảng viên
14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn
Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành
đào tạo

Khen thưởng

Kỷ luật

15. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả
công tác tại từng vị trí):
Thời gian

Nơi làm
việc

Chức vụ/Vị
trí công
tác/Trách
nhiệm

Kết quả
công tác

Khen thưởng

Kỷ luật

16. Chức vụ dự kiến trong Công ty quản lý quỹ:
17. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
18. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh
chị em ruột...)
Họ và tên

Năm sinh

Số chứng
mình nhân
dân

Địa chỉ
thường trú

Nghề nghiệp

Chức vụ

Vợ/chồng:
Bố:
Mẹ
Con
Anh/chị/em
ruột:

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội
dung trên.
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương, hoặc cơ
quan, tổ chức nơi cá nhân đó làm việc,
cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài
đối với cá nhân là người nước ngoài)

Người khai
( Ký, ghi rõ họ tên )

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....,ngày ... tháng ... năm ...
SƠ YẾU LÝ LỊCH
1. Họ và tên : Nam/ Nữ
Bí danh ( nếu có ):
2. Ngày tháng năm sinh :
3. Nơi sinh :
4. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác):
5. Quốc tịch :
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):
9. Điện thoại, fax, email:
10.Trình độ văn hoá:
11.Trình độ chuyên môn:
12.Nghề nghiệp:
Công chức Nhà nước Viên chức Nhà nước Khác
13.Thái độ chính trị:
Đảng viên Chưa Đảng viên
14.Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn
Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành
đào tạo
Khen thưởng Kỷ luật
15.Quá trình công c (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả
công tác tại từng vị trí):
Thời gian Nơi làm
việc
Chức vụ/Vị
trí công
tác/Trách
nhiệm
Kết quả
công tác
Khen thưởng Kỷ luật
16.Chức vụ dự kiến trong Công ty quản lý quỹ:
17.Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
18.Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mnuôi, con, con nuôi, anh
chị em ruột...)
Họ và tên Năm sinh Số chứng
mình nhân
dân
Địa chỉ
thường trú
Nghề nghiệp Chức vụ
Sơ yếu lý lịch - Trang 2
Sơ yếu lý lịch - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ yếu lý lịch 9 10 583