Ktl-icon-tai-lieu

Sơ yếu lý lịch

Được đăng lên bởi thaian_dt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 81 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Phần I: LỊCH SỬ BẢN THÂN
1/ Họ và tên khai sinh: ……………………………………2/ Nam (Nữ)…………………………..
3/ Họ và tên thường dùng: ………………………………………………………………………….
4/ Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………... Nơi sinh: ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
5/ Quê quán: ………………………………………………………………………………………..
6/ Hộ khẩu đăng kí thường trú: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
7/ Dân tộc: ………………………………………………………………………………………….
8/ Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………………………..
9/ Trình độ nghiệp vụ chuyên môn: ………………………………………………………………..
10/ Ngoại ngữ: …………………………………………………….. Bằng cấp: …………………...
Trình độ ( nghe, nói, đọc, viết): …………………………………………………………………….
11/ Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ………………………… Tại: ………………………….
………………………………………………………………………………………………………
12/ Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …………………………..Tại: ………………………….
………………………………………………………………………………………………………
13/ Tình trạng sức khỏe: ……………………… (Chiều cao: ……………Cân nặng: ……………)
14/ Chứng minh nhân dân số: ……………………… Do công an Tỉnh (Thành phố): …………….
……………………………………………………… Cấp ngày: …………………………………..
15/ Quá trình bản thân (Tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, làm gì? Ở đâu) …………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Phần II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH
16/ Họ và tên Cha: ……………………………………………Sinh năm: ………………………...
-

Quê quán: ……………………………………………………………………………………...

-

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………

-

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………..

-

Quá trình công tác:

Trước 30/04/1975: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Sau 30/04/1075: …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
17/ Họ và tên Mẹ: ……………………………………………Sinh năm: ………………………….
-

Quê quán: ……………………………………………………………………………………...

-

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………

-

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………..

-

Quá trình công tác:

Trước 30/04/1975: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Sau 30/04/1075: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
18/ Họ tên anh, chị, em ruột: (Tuổi? Đang làm gì ? Ở đâu ?)
……………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đo...
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lp T Do Hnh Phúc
SƠ YẾU LÝ LCH
Phn I: LCH S BN THÂN
1/ H và tên khai sinh: ……………………………………2/ Nam (Nữ)…………………………..
3/ H và tên thường dùng: ………………………………………………………………………….
4/ Ngày, tng, năm sinh: ……………………………... Nơi sinh: ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
5/ Quê quán: ………………………………………………………………………………………..
6/ H khẩu đăng kí thường trú: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
7/ Dân tộc: ………………………………………………………………………………………….
8/ Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………………………..
9/ Trình độ nghip v chuyên môn: ………………………………………………………………..
10/ Ngoi ngữ: …………………………………………………….. Bng cấp: …………………...
Trình độ ( nghe, nói, đọc, viết): …………………………………………………………………….
11/ Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ………………………… Tại: ………………………….
………………………………………………………………………………………………………
12/ Ngày vào Đảng Cng sn Việt Nam: …………………………..Ti: ………………………….
………………………………………………………………………………………………………
13/ Tình trng sc khỏe: ……………………… (Chiều cao: ……………Cân nặng: ……………)
14/ Chng minh nhân dân s: ……………………… Do công an Tnh (Thành ph): …………….
……………………………………………………… Cấp ngày: …………………………………..
15/ Quá trình bn thân (Tóm tt t lúc 12 tuổi đến nay, làm gì? đâu) …………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Phn II: QUAN H GIA ĐÌNH
16/ H và tên Cha: ……………………………………………Sinh năm: ………………………...
- Quê quán: …………………………………………………………………………………...
- Nơi hin ti: ………………………………………………………………………………
- Ngh nghiệp: …………………………………………………………………………………..
Sơ yếu lý lịch - Trang 2
Sơ yếu lý lịch - Người đăng: thaian_dt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ yếu lý lịch 9 10 290