Ktl-icon-tai-lieu

Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày
06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ……
Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ……………………

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ..................................................
Ảnh màu
(4 x 6 cm)

2) Tên gọi khác:.........................................................................................
3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ): .....................
4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh .............................
5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh .............................

6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: ..................................................
8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: ..................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
9) Nơi ở hiện nay: ..............................................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: .............................................................................
11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: .................................................
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: .....................................................................................
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
13) Công việc chính được giao: .........................................................................................
14) Ngạch công chức (viên chức): ………………………, Mã ngạch: ............................
Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/……,
Phụ cấp chức vụ:……, Phụ cấp khác: ……
15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):......................
15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:................................................................................
(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)
15.3- Lý luận chính trị: ………………… 15.4-Quản lý nhà nước:.................................
(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên
chính, chuyên viên, cán sự,........)
15.5- Ngoại ngữ:………………………, 15.6-Tin học: ....................................................
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D......)

(Trình độ A, B, C,.......)

16) Ngày vào Đảng Cộ...
Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày
06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
quan, đơn vị có thẩm quyền quản CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ……
quan, đơn vị s dụng CBCC ……………………
YẾU LỊCH N BỘ, CÔNG CHỨC
Ảnh màu
(4 x 6 cm)
1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ..................................................
2) Tên gọi khác:.........................................................................................
3) Sinh ngày: tháng năm ……, Giới tính (nam, nữ): .....................
4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh .............................
5) Quê quán: …….…… , Huyện …………, Tỉnh .............................
6) Dân tộc: ……………………………, 7) Tôn giáo: ..................................................
8) Nơi đăng b khẩu thường trú: ..................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
9) Nơi hiện nay: ..............................................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: .............................................................................
11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, quan tuyển dụng: .................................................
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: .....................................................................................
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, k cả chức vụ kiêm nhiệm)
13) Công việc chính được giao: .........................................................................................
14) Ngạch công chức (viên chức): ………………………, ngạch: ............................
Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/……,
Phụ cấp chức vụ:……, Phụ cấp khác: ……
15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):......................
15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:................................................................................
(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, cấp, chuyên ngành)
15.3- luận chính trị: ………………… 15.4-Quản nhà nước:.................................
(Cao cấp, trung cấp, cấp và tương đương)
(chuyên viên cao cấp, chuyên viên
chính, chuyên viên, cán sự,........)
15.5- Ngoại ngữ:………………………, 15.6-Tin học: ....................................................
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D......) (Trình độ A, B, C,.......)
16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/……
17) Ngày tham gia t chức chính trị - xã hội: ....................................................................
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... làm việc trong tổ chức đó)
18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:.........
Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức - Trang 2
Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức 9 10 562