Ktl-icon-tai-lieu

Sơ Yếu Lý Lịch (Học viện Phật Giáo)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 5308 lần   |   Lượt tải: 30 lần
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

−−−−−−−−−−−−


----------o0o----------

HÌNH
3x4

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
--------I. LỊCH SỬ BẢN THÂN

-

-

Họ và tên: ............................................................................................
Pháp danh:...........................................................................................
Ngày và nơi sinh:..................................................................................
Số CMND:..............................cấp ngày:...................Nơi cấp:.............
Nguyên quán:.......................................................................................
Dân tộc:...................................Quốc tịch:............................................
Nơi thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, TP):...............................
.............................................................................................................
Nơi tạm trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, TP):.....................................
.............................................................................................................
Trình độ văn hóa:.................................................................................
Trình độ Phật học:................................................................................
Nghiệp vụ chuyên môn:........................................................................
Ngoại ngữ:............................................................................................
II. TÓM TẮT TIỂU SỬ BẢN THÂN:
-

Quá trình bản thân: tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?):
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
............................
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ----------o0o----------
SƠ YẾU LÝ LỊCH
---------
I. LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Họ và tên: ............................................................................................
- Pháp danh:...........................................................................................
- Ngày và nơi sinh:..................................................................................
- Số CMND:..............................cấp ngày:...................Nơi cấp:.............
- Nguyên quán:.......................................................................................
- Dân tộc:...................................Quốc tịch:............................................
- Nơi thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, TP):...............................
.............................................................................................................
- Nơi tạm trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, TP):.....................................
.............................................................................................................
- Trình độ văn hóa:.................................................................................
- Trình độ Phật học:................................................................................
- Nghiệp vụ chuyên môn:........................................................................
- Ngoại ngữ:............................................................................................
II. TÓM TẮT TIỂU SỬ BẢN THÂN:
- Quá trình bản thân: tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?):
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
III. QUAN HỆ GIA ĐÌNH:
- Họ và tên cha .............................................................Sinh năm:.......
- Nghề nghiệp (Chức vụ và cấp bậc trước, sau 1975 và hiện nay):
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
1/2
HÌNH
3x4
Sơ Yếu Lý Lịch (Học viện Phật Giáo) - Trang 2
Sơ Yếu Lý Lịch (Học viện Phật Giáo) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ Yếu Lý Lịch (Học viện Phật Giáo) 9 10 669