Ktl-icon-tai-lieu

SƠ YẾU LÝ LỊCH MẪU

Được đăng lên bởi shinsangri
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
…………………………
SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN 1: LỊCH SỬ BẢN THÂN
THÔNG TIN CÁ NHÂN
VÕ NHƯ X
Họ tên:
Nữ
Giới tính:
xx/x/1977
Ngày sinh:
TP. Hồ Chí Minh
Kinh
Nơi sinh:
Thiên Chúa
Dân tộc:
Độc thân
Tôn giáo:
XXX Trần Hưng Đạo, P.2, Q.1, TP.HCM
Tình trạng hôn nhân: 876 XXXX
0919 XXX XXX
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Điện thoại di động:

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng

5/1990
5/1994
5/1997
6/2001
4/2002
3/2006

Tốt nghiệp cấp 1, trường PTCS XXX
Tốt nghiệp cấp 2, trường PTCS XXX
Tốt nghiệp cấp 3, trường PTTH XXX
Tốt nghiệp Đại học XXX, khoa Nhật ngữ
Du học tại Nhật
Tốt nghiệp Đại học XXX, Nhật Bản, ngành Quản trị Kinh doanh

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Từ 4/2006 đến nay Dạy tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ XXX TP. HCM (bán
thời gian)
Từ 4/2003 – 3/2006 Dạy tiếng Việt cho người Nhật tại trường XXX, Nhật Bản
(bán thời gian)
Từ 9/2000 – 2/2002 Hướng dẫn viên du lịch công ty Du l ịch XXX (bán th ời
gian)
Từ 7/1988 – 9/2000 Dạy kèm tiếng Anh cho học sinh ph ổ thông
CÁC BẰNG CẤP KHÁC
Tháng 6/1999 Chứng chỉ Tin học văn phòng, trình độ A
Tháng 4/2001 Chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh, trình độ C
Tháng 12/2004 Chứng chỉ Quốc gia tiếng Nhật cấp 1 (cấp cao nh ất)
Tháng 8/2005 Đoạt giải 2 cuộc thi hùng biện bằng tiếng Nhật dành cho ng ười
nước ngoài tại trường XXX, Nhật Bản.

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Tháng 6/1999 & 2000 Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh của trường Đại học XXX
PHẦN 2: QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Họ tên

Tuổi Quan hệ Nghề nghiệp

VÕ VĂN X

55

LÊ XUÂN X 53
VÕ THIÊN X 30

Cha

Mẹ
Anh

Địa chỉ

Công nhân viên

XXX Nguyễn Biểu, Q.1, TP.HCM

Nội trợ
Công nhân viên

XXX Nguyễn Biểu, Q.1, TP.HCM
XX Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2006
Người làm đơn
(Kí tên)

VÕ NHƯ X

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
…………………………
SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN 1: LỊCH SỬ BẢN THÂN
THÔNG TIN CÁ NHÂN
H tên:
Gi i tính:
Ngày sinh:
N i sinh: ơ
Dân t c:
Tôn giáo:
Tình tr ng hôn nhân:
a ch : Đị
S i n tho i: đ
i n tho i di ng: Đ độ
QUÁ TRÌNH H C T P
Tháng 5/1990 T t nghi p c p 1, tr ng PTCS XXX ườ
Tháng 5/1994 T t nghi p c p 2, tr ng PTCS XXX ườ
Tháng 5/1997 T t nghi p c p 3, tr ng PTTH XXX ườ
Tháng 6/2001 T t nghi p i h c XXX, khoa Nh t ng Đạ
Tháng 4/2002 Du h c t i Nh t
Tháng 3/2006 T t nghi p i h c XXX, Nh t B n, ngành Qu n tr Kinh doanh Đạ
KINH NGHI M LÀM VI C
T 4/2006 n nay D y ti ng Nh t t i tr ng Nh t ng XXX TP. HCM (bán đế ế ườ
th i gian)
T 4/2003 – 3/2006 D y ti ng Vi t cho ng i Nh t t i tr ng XXX, Nh t B n ế ườ ườ
(bán th i gian)
T 9/2000 – 2/2002 H ng d n viên du l ch công ty Du l ch XXX (bán th i ướ
gian)
T 7/1988 – 9/2000 D y kèm ti ng Anh cho h c sinh ph thông ế
CÁC B NG C P KHÁC
Tháng 6/1999 Ch ng ch Tin h c v n phòng, trình A ă độ
Tháng 4/2001 Ch ng ch Qu c gia ti ng Anh, trình C ế độ
Tháng 12/2004 Ch ng ch Qu c gia ti ng Nh t c p 1 (c p cao nh t) ế
Tháng 8/2005 o t gi i 2 cu c thi hùng bi n b ng ti ng Nh t dành cho ng iĐ ạ ế ư
n c ướ ngoài t i tr ng XXX, Nh t B n. ườ
VÕ NH XƯ
N
xx/x/1977
TP. H Chí Minh
Kinh
Thiên Chúa
c thânĐộ
XXX Tr n H ng o, P.2, Q.1, TP.HCM ư Đạ
876 XXXX
0919 XXX XXX
SƠ YẾU LÝ LỊCH MẪU - Trang 2
SƠ YẾU LÝ LỊCH MẪU - Người đăng: shinsangri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
SƠ YẾU LÝ LỊCH MẪU 9 10 769