Ktl-icon-tai-lieu

Sơ yếu lý lịch mẫu 2A BNV

Được đăng lên bởi npchi1989
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3909 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mẫu 2a-BNV/2007
(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC…………………… Số hiệu cán bộ, công chức:
…………
Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC........................................................................................................
SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Ảnh màu
(4 x 6 cm)

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):................................................................
2. Tên gọi khác:.....................................................................................................
3. Sinh ngày……. tháng……. năm……, Giới tính (nam, nữ):..............................
4. Nơi sinh: Xã……………, Huyện………….., Tỉnh...........................................
5. Quê quán: Xã…………., Huyện………….., Tỉnh............................................

6. Dân tộc:…………………………………………., 7. Tôn giáo:....................................................
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
9. Nơi ở hiện nay:.............................................................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện tỉnh)
10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:.............................................................................................
11. Ngày tuyển dụng: ……./……./……….., Cơ quan tuyển dụng:..................................................
12. Chức vụ (chức danh) hiện tại:.....................................................................................................
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
13. Công việc chính được giao:........................................................................................................
14. Ngạch công chức (viên chức):……………………, Mã ngạch:..................................................
Bậc lương:………, Hệ số………, Ngày hưởng……/…….../……, Phụ cấp chức vụ:……., Phụ
cấp khác:...........................................................................................................................................
15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):.......................................
15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất:................................................................................................
(TSKH, TS, Ths, cử nhân, k...
Mẫu 2a-BNV/2007
(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
quan, đơn vị có thẩm quyền quản CBCC…………………… Số hiệu cán bộ, công chức:
…………
Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC........................................................................................................
Ảnh màu
(4 x 6 cm)
SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):................................................................
2. Tên gọi khác:.....................................................................................................
3. Sinh ngày……. tháng……. năm……, Giới tính (nam, nữ):..............................
4. Nơi sinh: Xã……………, Huyện………….., Tỉnh...........................................
5. Quê quán: Xã…………., Huyện………….., Tỉnh............................................
6. Dân tộc:…………………………………………., 7. Tôn giáo:....................................................
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
9. Nơi ở hiện nay:.............................................................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện tỉnh)
10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:.............................................................................................
11. Ngày tuyển dụng: ……./……./……….., Cơ quan tuyển dụng:..................................................
12. Chức vụ (chức danh) hiện tại:.....................................................................................................
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
13. Công việc chính được giao:........................................................................................................
14. Ngạch công chức (viên chức):……………………, Mã ngạch:..................................................
Bậc lương:………, Hệ số………, Ngày hưởng……/…….../……, Phụ cấp chức vụ:……., Phụ
cấp khác:...........................................................................................................................................
15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):.......................................
15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất:................................................................................................
(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)
15.3. Lý luận chính trị:……………………………, 15.4. Quản lý nhà nước:..................................
(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính,
chuyên viên, cán sự….)
15.5. Ngoại ngữ:…………………………………, 15.6. Tin học:....................................................
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,…) (Trình độ A, B, C,…)
16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ……./……/……., Ngày chính thức:……/……/................
Sơ yếu lý lịch mẫu 2A BNV - Trang 2
Sơ yếu lý lịch mẫu 2A BNV - Người đăng: npchi1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sơ yếu lý lịch mẫu 2A BNV 9 10 57