Ktl-icon-tai-lieu

SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Người soạn : LÊ VĂN THỊNH
Chuyên viên chính Cục Giám định Nhà nước
về chất lượng công trình xây dựng

---------------

SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG
GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG

HÀ NỘI – 8/2003

SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG

2
Người soạn : LÊ VĂN THỊNH
Chuyên viên chính Cục Giám định Nhà
nước
về chất lượng công trình xây dựng

Chương I
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ

I. KHÁI NIỆM - CHỦ THỂ - NGUYÊN TẮC - HIỆU LỰC – BIỆN PHÁP
BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KINH TỂ
1. Khái niệm hợp đồng kinh tế (HĐKT)
Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa
các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ,
nghiên cứu, ng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục
đích kinh doanh với sự qui định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây
dựng và thực hiện kế hoạch của mình.
2. Chủ thể của hợp đồng kinh tế
Theo Pháp lệnh HĐKT, chủ thể của HĐKT bao gồm:
2.1. Pháp nhân với pháp nhân;
2.2. Pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp
luật.
Trong đó:
a) Pháp nhân phải là một tổ chức có đủ các điều kiện sau:
- Là một tổ chức đợc thành lập một cách hợp pháp;
- Có tài sản riêng và chịu trách nhiệm một cách độc lập bằng các tài sản
đó;
- Có quyền quyết định một cách độc lập về các hoạt động sản xuất kinh
doanh của mình;
b) Cá nhân có đăng ký kinh doanh:

3
Theo qui định của pháp luật, là người đã được cấp giấy phép kinh doanh
và đã đăng ký kinh doanh. tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng qui định về
đăng ký kinh doanh.
3. Nguyên tắc ký kết và thực hiện HĐKT
Theo tinh thần của Pháp lệnh HĐKT, khi ký kết và thực hiện HĐKT cần
quán triệt các nguyên tắc sau: "Tự nguyện, cùng có lợi, bình đẳng về quyền và
nghĩa vụ, trực tiếp chịu trách nhiệm tài sản và không trái pháp luật" .
Riêng loại HĐKT theo chỉ tiêu pháp lệnh phải tuân theo nguyên tắc "bình
đẳng, hợp tác cùng có lợi và trực tiếp chịu trách nhiệm tài sản".
4. Hiệu lực pháp lý của HĐKT
4.1.Trường hợp HĐKT được ký kết bằng văn bản
HĐKT được coi là đã hình thành và có hiệu lực pháp lý từ thời điểm các
bên đã ký vào văn bản.
4.2. Trường hợp HĐKT được ký kết bằng tài liệu giao dịch.
HĐKT được coi là đã hình thành và có hiệu lực pháp lý kể từ khi các bên
nhận được tài liệu qui định thể hiện sự thỏa thuận về tất cả những điều khoản
chủ yếu của HĐKT.
5. Các biện pháp bảo đảm thực hiện HĐKT .
5.1. Thế chấp tài sản
Là trường hợp dùng động sản, bất động sản hoặc giá trị tài sản khác thuộc
quyền sở hữu của mình để bảo đảm tài sản cho việc thự...
Người soạn : LÊ VĂN THỊNH
Chuyên viên chính Cục Giám định Nhà nước
về chất lượng công trình xây dựng
---------------
SON THẢO HỢP ĐỒNG
GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG
HÀ NỘI – 8/2003
SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG
SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG 9 10 662