Ktl-icon-tai-lieu

Soạn thảo văn bản kinh tế doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Truong Congthanh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1231 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 7: Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp

BÀI 7: SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ KINH TẾ DOANH NGHIỆP

Xin chào các bạn học viên!
Rất hân hạnh được gặp các bạn trong bài 7 Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp.
Quản lý kinh tế doanh nghiệp đòi hỏi phải dựa trên những cơ sở nhất định. Một trong những cơ
sở đó là hệ thống các văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp. Chúng vừa có tính chất pháp lý cho
quản lý kinh tế doanh nghiệp, vừa có tính chất quyết định đến các hoạt động kinh tế. Hay nói
cách khác, các văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp chứa đựng các quyết định quản lý của các
nhà lãnh đạo và chuyên môn, làm cơ sở cho toàn bộ hoạt động kinh tế doanh nghiệp. Do vậy bất
cứ nhà lãnh đạo, và cán bộ quản lý nào cũng phải hiểu biết và soạn thảo thành thạo các các văn
bản quản lý kinh tế doanh nghiệp này.
Mục tiêu

Nội dung

Mục tiêu cơ bản của bài là hiểu được các loại
văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp và soạn
thảo được các văn bản đó với chất lượng cao.

 Những vấn đề chung về văn bản quản
lý kinh tế doanh nghiệp,

 Hiểu được chiến lược sản xuất kinh doanh
doanh nghiệp và soạn thảo được văn bản đó,
 Hiểu được kế hoạch sản xuất kinh doanh
doanh nghiệp và soạn thảo văn bản đó,
 Hiểu được các loại dự án đầu tư và soạn
thảo được chúng,
 Hiểu được các loại giải pháp kinh tế kỹ
thuật và soạn thảo được chúng.

DWS104_Bai7_v2.0013101228

 Soạn thảo chiến lược sản xuất kinh
doanh doanh nghiệp,
 Soạn thảo kế hoạch sản xuất kinh
doanh doanh nghiệp,
 Soạn thảo dự án đầu tư cho mở rộng
sản xuất kinh doanh doanh nghiệp,
 Soạn thảo giải pháp kinh tế kỹ thuật
doanh nghiệp.

157

Bài 7: Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp

CÁC TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG BÀI
Tình huống 1

Cuối năm 2008 và đầu năm 2009 tình hình giá cả thị
trường tăng lên rất nhiều đã ảnh hưởng lớn tới đời
sống của cán bộ công nhân viên trong công ty. Tinh
thần làm việc giảm sút, đã có trường hợp làm nhanh
chóng cho hết việc để về sớm kiếm việc làm thêm.

Câu hỏi

Trong tình huống này công ty cần làm gì để đảm bảo ổn định sản xuất kinh
doanh và cải thiện được đời sống của người lao động?

 Trong tình huống này công ty cần đưa ra giải pháp tiền thưởng để vừa cải thiện được đời
sống của cán bộ công nhân viên, vừa ổn định được sản xuất kinh doanh của công ty.
 Các giải pháp kinh tế kỹ thuật cần phải phù hợp với tình hình cụ thể đang xảy ra và vừa
đảm bảo giải quyết các bức xúc hiện tại, vừa đảm bảo tính ổn định lâu dài.

Tình huống 2

1. Công ty Gió Bão đang kinh doanh vật liệu x...
Bài 7: Son tho văn bn qun lý kinh tế doanh nghip
DWS104_Bai7_v2.0013101228 157
BÀI 7:
SON THO VĂN BN QUN LÝ KINH T DOANH NGHIP
Xin chào các bn hc viên!
Rt hân hnh được gp các bn trong bài 7 Son tho văn bn qun lý kinh tế doanh nghip.
Qun lý kinh tế doanh nghip đòi hi phi da trên nhng cơ s nht định. Mt trong nhng c
ơ
s đó là h thng các văn bn qun lý kinh tế doanh nghip. Chúng va có tính cht pháp lý cho
qun lý kinh tế doanh nghip, va có tính cht quyết định đến các hot động kinh tế. Hay nói
cách khác, các văn bn qun lý kinh tế doanh nghip cha đựng các quyết định qun lý ca các
nhà lãnh đạo và chuyên môn, làm cơ s cho toàn b hot động kinh tế doanh nghip. Do vy bt
c nhà lãnh đạo, và cán b qun lý nào cũng phi hiu biết và son tho thành tho các các vă
n
bn qun lý kinh tế doanh nghip này.
Mc tiêu Ni dung
Mc tiêu cơ bn ca bài là hiu được các loi
văn bn qun lý kinh tế doanh nghip và son
tho được các văn bn đó vi cht lượng cao.
Hiu được chiến lược sn xut kinh doanh
doanh nghip và son tho được văn bn đó,
Hiu được kế hoch sn xut kinh doanh
doanh nghip và son tho văn bn đó,
Hiu được các loi d án đầu tư và son
tho được chúng,
Hiu được các loi gii pháp kinh tế k
thut và son tho được chúng.
Nhng vn đề chung v văn bn qun
lý kinh tế doanh nghip,
Son tho chiến lược sn xut kinh
doanh doanh nghip,
Son tho kế hoch sn xut kinh
doanh doanh nghip,
Son tho d án đầu tư cho m rng
sn xut kinh doanh doanh nghip,
Son tho gii pháp kinh tế k thut
doanh nghip.
Soạn thảo văn bản kinh tế doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Soạn thảo văn bản kinh tế doanh nghiệp - Người đăng: Truong Congthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Soạn thảo văn bản kinh tế doanh nghiệp 9 10 716