Ktl-icon-tai-lieu

soạn thảo văn bản

Được đăng lên bởi Dieu Kuteketu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1)
TÊN CQ, TỔ CHỨC(2)
Số:

/ …(3)…. - … (4)….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…(5)……, ngày…… tháng …… năm…….

BÁO CÁO
Về việc…………(6)………………..
Phần mở đầu:
- Nêu đặc điểm tình hình.
- Nêu nhiệm vụ được giao.
- Nêu những khó khăn, thuận lợi có ảnh hưởng chi phối kết quả việc thực hiện
nhiệm vụ được giao.
Phần nội dung:
- Kiểm điểm những việc đã làm được và những tồn tại ( nêu cụ thể)
- Đánh giá kết quả ( cụ thể bằng….. % so với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao)
- Nêu nguyên nhân
Phần kết luận:
- Nêu mục tiêu và nhiệm vụ sắp tới.
- Nêu biện pháp thực hiện.
- Nêu những kiến nghị, đề xuất với cấp trên hay với cơ quan chức năng.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (7)
( Chữ ký, dấu)

-

Nơi nhận:
……….. ;
………... ;
Lưu:VT, …. (8) A.XX (9)

Nguyễn Văn A

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu cĩ)
(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản
(3) Chữ viết tắt tên loại văn bản
(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản
(5) Địa danh
(6) Trích yếu nội dung văn bản
(7)Quyền hạn chức vụ người ký như bộ trưởng, cụ trưởng, giám đốc, viện trưởng , ….; trường
hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt “TM” vào trước tên cơ quan, tổ chức hoặc
tập thể lãnh đạo; trường hợp cấp phĩ được giao ký thay trước người đứng đầu cơ quan thì ghi
chữ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn
bản; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 7 mục II của thơng tư liên tịch số
55/2005/TTLT-BNV – VPCB.
(8) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu ( nếu cần)
(9) Ký hiệu của người đánh máy, nhân bản và số lượng phát hành (nếu cần)

...
TEÂN CQ, TC CAÁP TREÂN (1) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÂT NAM
TEÂN CQ, TOÅ CHÖÙC(2) Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
S: / …(3)…. - … (4)…. …(5)……, ngaøy…… thaùng …… naêm…….
BAÙO CAÙO
Veà vieäc…………(6)………………..
Phaàn môû ñaàu:
- Neâu ñaëc ñieåm tình hình.
- Neâu nhieäm vuï ñöôïc giao.
- Neâu nhöõng khoù khaên, thuaän lôïi coù aûnh höôûng chi phoái keát quaû vieäc thöïc hieän
nhieäm vuï ñöôïc giao.
Phaàn noäi dung:
- Kieåm ñieåm nhöõng vieäc ñaõ laøm ñöôïc vaø nhöõng toàn taïi ( neâu cuï theå)
- Ñaùnh giaù keát quaû ( cuï theå baèng….. % so vôùi chæ tieâu, nhieäm vuï ñöôïc giao)
- Neâu nguyeân nhaân
Phaàn keát luaän:
- Neâu muïc tieâu vaø nhieäm vuï saép tôùi.
- Neâu bieän phaùp thöïc hieän.
- Neâu nhöõng kieán nghò, ñeà xuaát vôùi caáp treân hay vôùi cô quan chöùc naêng.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (7)
( Chữ ký, dấu)
Nơi nhận:
- ……….. ; Nguyễn Văn A
- ………... ;
- Lưu:VT, …. (8) A.XX (9)
soạn thảo văn bản - Trang 2
soạn thảo văn bản - Người đăng: Dieu Kuteketu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
soạn thảo văn bản 9 10 434