Ktl-icon-tai-lieu

stscd

Được đăng lên bởi VanPersi Bui
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2071 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BR-VT
Đơn vị:

Mẫu MS01/QT-QLTS

DANH MỤC TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐỀ XUẤT SỬA CHỮA, THAY THẾ, MUA MỚI
(Danh mục kèm theo đề xuất số :

ngày

Nhu cầu mua
TT

1

Tên, đặc điểm ký hiệu
TSCĐ

Nước SX

2

3

Năm sử
dụng

Số hiệu
TSCĐ

4

5

Nguyên
Số
giá
lượng
(đồng)
6

7

tháng

năm 200..)

Hiện đã có
Hư hỏng
không
dùng
được
8

Đề nghị mua
Ghi chú

Đang
dùng

Thay thế

Mua mới

9

10=8

11=6-9-10

12

TỔNG CỘNG
Hướng dẫn ghi: Cột 5 căn cứ số hiệu tài sản đã được qui định trong sổ theo dõi tài sản tại đơn vị sử dụng,
Yêu cầu các đơn vị có nhu cầu mua sắm TS và CCDC ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu.
Người đề xuất

Đơn vị quản lý

Ký hiệu: QT-QLTS Ban haønh ngaøy 1/7/2009

Xác nhận
của kỹ thuật

Đề xuất
phòng KH-TC

Hiệu trưởng

Ban haønh lần 1

Trang........

Ký hiệu: QT-QLTS Ban haønh ngaøy 1/7/2009

Ban haønh lần 1

Trang........

BỘ: ………………………………..
ĐƠN VỊ: ………………………………..

SỔ
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Mẫu số : S31 - H
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

- Sổ này có ……….. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …….
- Ngày mở sổ: ………………………………………………….

Ngày ….. Tháng …. Năm …….
Người ghi sổ

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên đóng dấu)

SỔ
N CỐ ĐỊNH

u số : S31 - H
C ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)
QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
của Bộ trưởng Bộ tài chính)

đánh số từ trang 01 đến trang …….

……………………………………….

Loại tài sản cố dịnh:
GHI TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ DỤNG
CỤ
Chứng từ
Ngà
y,
Số
thứ Số thán
tự hiệu g
A

B

Tên, đặc điểm,
ký hiệu TSCĐ

C

D

Cộng

HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊN
HAO
MÒN
Năm
Số
Luỹ kế hao mòn Chứng từ
Nguyên 1 năm Số hao mòn
đưa vào hiệu
Năm Năm Năm Năm đến khi chuyển
Nước sử dụng TSC giá
Số
các năm
…
…
…
… sổ hoặc ghi giảm
sản ở đơn vị Đ TSCĐ Tỷ tiề
trước
Số Ngày, Lý do ghi
TSCĐ
xuất
lệ % n chuyển sang
hiệu tháng giảm TSCĐ
E

F

G

x

x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

H

I

K

x

x

x

GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Gía trị
còn lại
của
TSCĐ
10

...
Ký hi u: QT-QLTS Ban haønh ngaøy 1/7/2009 Ban haønh l n 1 Trang........
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BR-VT Mẫu MS01/QT-QLTS
Đơn vị:
DANH MỤC TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐỀ XUẤT SỬA CHỮA, THAY THẾ, MUA MỚI
(Danh mục kèm theo đề xuất số : ngày tháng năm 200..)
TT Nước SX
Nhu cầu mua Hiện đã có Đề nghị mua
Ghi chú
Thay thế Mua mới
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8 11=6-9-10 12
TỔNG CỘNG
Hướng dẫn ghi: Cột 5 căn cứ số hiệu tài sản đã được qui định trong sổ theo dõi tài sản tại đơn vị sử dụng,
Yêu cầu các đơn vị có nhu cầu mua sắm TS và CCDC ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu.
Người đề xuất
Đơn vị quản lý
Hiệu trưởng
Tên, đặc điểm ký hiệu
TSCĐ
Năm sử
dụng
Số hiệu
TSCĐ
Số
lượng
Nguyên
giá
(đồng)
Hư hỏng
không
dùng
được
Đang
dùng
Xác nhận
của kỹ thuật
Đề xuất
phòng KH-TC
stscd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
stscd - Người đăng: VanPersi Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
stscd 9 10 893