Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu: Đánh giá kết quả hoạt động của nhân viên

Được đăng lên bởi thuyha041987
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ VIỆC NHÀ HÀNG HỒN VIỆT
Họ và tên:...........................................................................................................................................................
Chức danh công việc:.........................................................................................................................................
Thời gian thử việc: từ.......... /......... / ........... đến .......... /......... /............. Lương:........................ (PNS ghi).
I.

Đánh giá nghiệp vụ, kỹ năng của Trưởng Đơn Vị:

Thang điểm: 5 – Tốt ; 4 – Khá ;
là 30 điểm)

3 – Trung bình ;

2 – Yếu ; 1 – Kém ; (Tổng số điểm tối đa

Hợp đồng thử việc được hủy bỏ trong các trường hợp sau:
- Tổng số điểm đánh giá dưới 20 điểm.
- Có từ 2 tiêu chuẩn trở nên bị điểm đánh giá yếu hoặc kém.
II. Đánh giá của QL:

Hợp đồng thử việc được hủy bỏ trong các trường hợp sau:
-

Số ngày nghỉ không phép từ 03 ngày trở lên trong thời gian thử việc và 5 ngày nghỉ việc riêng
trong 01 tháng.
Chỉ tiêu thực hiện nội quy kỷ luật lao động bị đánh giá yếu và có từ 02 ngày nghỉ không phép trở
lên.
Cứ 03 lần đi trễ và về sớm được quy đổi thành 1 ngày nghỉ không phép.

Chấm dứt hợp đồng thử việc

Ký hợp đồng mới – thời hạn: .................................................

 Mức lương chính: ..................................Phụ cấp: ................................Tổng lương:..................................

 Mức lương hiệu quả:.............................. Phụ cấp: ...............................Tổng lương:..................................
 Nhiệm vụ công việc:....................................................................................................................................
 Các yêu cầu khác:........................................................................................................................................
GIÁM ĐỐC

Ý KIẾN QUẢN LÝ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(nơi nhận thử việc)

...
BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ VIỆC NHÀ HÀNG HỒN VIỆT
Họ và tên:...........................................................................................................................................................
Chức danh công việc:.........................................................................................................................................
Thời gian thử việc: từ.......... /......... / ........... đến .......... /......... /............. Lương:........................ (PNS ghi).
I. Đánh giá nghiệp vụ, kỹ năng của Trưởng Đơn Vị:
Thang điểm: 5 – Tốt ; 4 – Khá ; 3 – Trung bình ; 2 – Yếu ; 1 – Kém ; (Tổng số điểm tối đa
là 30 điểm)
Hợp đồng thử việc được hủy bỏ trong các trường hợp sau:
- Tổng số điểm đánh giá dưới 20 điểm.
- Có từ 2 tiêu chuẩn trở nên bị điểm đánh giá yếu hoặc kém.
II. Đánh giá của QL:
Hợp đồng thử việc được hủy bỏ trong các trường hợp sau:
- Số ngày nghỉ không phép từ 03 ngày trở lên trong thời gian thử việc và 5 ngày nghỉ việc riêng
trong 01 tháng.
- Chỉ tiêu thực hiện nội quy kỷ luật lao động bị đánh giá yếu và có từ 02 ngày nghỉ không phép trở
lên.
- Cứ 03 lần đi trễ và về sớm được quy đổi thành 1 ngày nghỉ không phép.
Chấm dứt hợp đồng thử việc Ký hợp đồng mới – thời hạn: .................................................
Mức lương chính: ..................................Phụ cấp: ................................Tổng lương:..................................
Tài liệu: Đánh giá kết quả hoạt động của nhân viên - Trang 2
Tài liệu: Đánh giá kết quả hoạt động của nhân viên - Người đăng: thuyha041987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài liệu: Đánh giá kết quả hoạt động của nhân viên 9 10 775