Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu mẫu sơ yếu lý lịch

Được đăng lên bởi nguyentienhongphuc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN 1: LỊCH SỬ BẢN THÂN
1. Họ và tên:.................................................................2. Nam, nữ.............................................
3. Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................................
4. Địa chỉ hiện tại:.......................................................................................................................
Điện thoại:...............................................................................................................................
5. Dân tộc:...................................................................................................................................
Tôn giáo:.................................................................................................................................
6. Trình độ văn hóa:....................................................................................................................
Trình độ ngoại ngữ:.................................................................................................................
7. Đơn vị công tác:......................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Điện thoại:...............................................................................................................................
8. Ngày vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tại.......................................................
9. Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam tại.................................................................................
10.Quá trình học tập và làm việc của bản thân:
Ngày tháng năm

Học hoặc làm việc gì

1

Ở đâu?

Thành tích học
tập và làm việc

PHẦN 2: QUAN HỆ THÂN NHÂN
Lý lịch Cha:
- Họ và tên cha:.................................................... Sinh năm:..........................
- Bí danh:.................................................................
- Quê quán:..................................................................................................................................
- Thường trú:...............................................................................................................................
* Trước 30-4-19...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN 1: LỊCH SỬ BẢN THÂN
1. Họ và tên:.................................................................2. Nam, nữ.............................................
3. Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................................
4. Địa chỉ hiện tại:.......................................................................................................................
Điện thoại:...............................................................................................................................
5. Dân tộc:...................................................................................................................................
Tôn giáo:.................................................................................................................................
6. Trình độ văn hóa:....................................................................................................................
Trình độ ngoại ngữ:.................................................................................................................
7. Đơn vị công tác:......................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Điện thoại:...............................................................................................................................
8. Ngày vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tại.......................................................
9. Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam tại.................................................................................
10.Quá trình học tập và làm việc của bản thân:
Ngày tháng năm Học hoặc làm việc gì Ở đâu? Thành tích học
tập và làm việc
1
Tài liệu mẫu sơ yếu lý lịch - Trang 2
Tài liệu mẫu sơ yếu lý lịch - Người đăng: nguyentienhongphuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tài liệu mẫu sơ yếu lý lịch 9 10 867